Til hovedinnhold

15. september 2010 - Norsk Sjømannsforbund 100 år

Ved århundreskiftet var norsk skipsfart inne i en brytningstid. Overgangen fra seil- til dampskip hadde gått tregt, og mange rederier var blitt akterutseilt i den internasjonale konkurransen.


Dette preget mange rederier, og konfliktnivået mellom redere og sjøfolk var høyt. Også sjøfolkene imellom var det konflikter og uenighet om hvordan de best kunne organisere seg. I 1910 lyktes de å etablere Norsk Matros og Fyrbøterunion.

NK 1765
Båtsmann (Mikael Våge) ombord på M/S "Stavanger" (1973)


Rederne hadde organisert seg i Norsk Rederforbund året før, i 1909, og fremsto som en overlegen motstander. Men lederne i Matros- og fyrbøterunionen satset også på politisk arbeid og reiste flere krav til myndighetene. Dette resulterte i lover og forskrifter om både lugarstørrelser, arbeidstid og bemanningsskala. I 1933 gikk Norsk Stuert og Kokkforbund inn i Unionen, og samme år endret den navn til Norsk Sjømannsforbund. Etter hvert sluttet også hvalfangere, fiskere, telegrafister og skipselektrikere seg til. Sjømannsforbundet ble et mektig forbund.

Under den andre verdenskrig ga norske sjøfolk et mektig bidrag til den allierte krigsinnsatsen. Her hadde Sjømannsforbundet sommeren 1940 g jort en stor innsats med å få alle norske sjøfolk til å delta i den farefulle seilasen. Rundt ett tusen skip og 30 000 sjøfolk sikret g jennom hele krigen forsyninger av olje og krigsmateriell til de allierte styrker. Men prisen var høy. Mer enn halvparten av skipene gikk tapt og nær 4000 sjøfolk mistet livet.

Etter krigen var norsk skipsfart i sterk vekst, og i 1960 hadde Sjømannsforbundet nesten 50 000 medlemmer. Men shippingkrisen på 1970- og 80-tallet skapte en helt ny situasjon. Norske redere overførte skip til andre flagg og byttet ut norsk besetning med mannskap hyret til internasjonale betingelser. Gjennom opprettelsen av Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS, snudde myndighetene denne utviklingen. Med god hjelp av gode konjunkturer ble den norske flåten gjenreist, men andelen av norske sjøfolk var sterkt redusert. Sjømannsforbundets medlemstall er i dag ca. 11 500.

Fakta

NK: 1765
Utgivelsesdag: 15. september 2010
Verdi og motiv: kr 16,00: Båtsmann Mikael Våge om bord på M/S ”Stavanger” (1973)
Foto: © Norsk Sjømannsforbund
Design: Neue Design
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland