Toll og avgifter?

Tollklarering av sendingar frå utlandet

 • Toll - og avgiftsfritt: sendingar med verdi under 350 kroner (inkludert frakt og forsikring) og private gåver inntil 1000 kroner, med unntak av alkohol og tobakk
 • Toll- og avgiftspliktig: sendingar med verdi frå og med 350 kroner (inkludert frakt og forsikring)

Tollfritt er ikkje det same som mva-fritt

Mange varer er tollfrie, men det er ikkje det same som at ein slepp unna meirverdiavgifta. Dersom du passerer den avgiftsfrie grensa på totalt 350 kroner, som er verdien på vara inkludert frakt og forsikring, blir det rekna meirverdiavgift i tillegg til eventuell tollklareringspris.

Skal du kjøpe noko frå utlandet og lurer på kor mykje du må betale? Bruk importkalkulatoren nedanfor.

Importkalkulator

Vel varegruppe, valuta og pris på frakt.

Pris på tollklarering

Prisen gjeld Pris
Forenkla tollklarering per oppdrag – gjeld sendingar med tollpliktig innhald 149,–
Tollklarering per oppdrag når Posten tollklarerer for deg (varesendingar – import/eksport) 299,–
Ekspedisjon eiga tollklarering og tollagerkostnad 149,–
Tollrefusjon 599,–
Innhenting av importdokumentasjon 149,–

 

Sendingar med verdi under 350 kroner

Ver merksam på at sendingar som inneheld både avgiftsfrie og avgiftspliktige varer, må vere spesifiserte på ein faktura frå avsendaren. På den måten kan ein tollhandsame varene på rett måte.

Døme:

 1. Ei sending til ein privat mottakar inneheld ei bok til 500 kroner og ei T-skjorte til 200 kroner, og frakt og forsikring utgjer 125 kroner. I dette tilfellet er heile sendinga avgiftsfri fordi det berre er T-skjorta som er avgiftspliktig og vareverdien og frakta kjem under 350 kroner.
 2. Ei sending inneheld ei bok til 500 kroner og to T-skjorter til 200 kroner stykket, og frakta er framleis 125 kroner. Her blir verdien høgare enn 350 kroner, og du må betale meirverdiavgift av verdien på T-skjortene pluss frakt og forsikring.

Sendingar med verdi frå og med 350 kroner – forenkla tollklarering

Alle sendingar med verdi frå og med 350 kroner, inkludert transport og forsikring, må du tollklarere ved import. Du må alltid betale meirverdiavgift, men på nokre få varegrupper blir det òg rekna toll.

Vi tar oss av forenkla tollklarering for dei fleste sendingar med verdi mellom 350 og 3000 kroner til privatpersonar. Unnataka er visse typar varer og utrekningar som krev ordinær tollklarering. Døme på dette er kunst, antikvitetar og gjerne varer som er underlagde restriksjonar, mellom anna alkohol, tobakksvarer, legemiddel, kosttilskot og alt av mat- og drikkevarer som er øyremerkte menneske, og dyr og fisk.

Det inneber:

 • Posten reknar avgift på varene (etter tollova) og sender sendinga vidare til utleveringsstaden.
 • Posten sender deg hentemelding med oppgitt sum, som du betaler når du hentar sendinga.
 • Når du betaler avgifta og prisen på forenkla tollklarering ved utleveringa, er vara tollklarert.
 • Posten ordnar med innbetaling av avgiftene til myndigheitene.

Sendingar med verdi frå og med 3000 kroner – ordinær tollklarering

Sendingar til private mottakarar med vareverdi frå og med 3000 kroner, eller der vara er underlagd restriksjonar (tobakksvarer, alkohol, legemiddel og kosttilskot), skal du tollklarere på vanleg måte. Posten tollklarerer sendinga direkte når ho kjem, dersom det finst tolldokumentasjon utanpå sendinga. Sendinga blir snarast råd sendt vidare til utleveringsstaden. Idet du betaler oppkravssummen for sendinga og kvitterer for mottak, gir du Posten fullmakt til å ta seg av tollklareringa. Om du har reservert deg mot at Posten kan tollklarere, kontaktar vi deg når sendinga har komme til lageret vårt.

Manglande tollklareringspapir

Det hender at sendingar frå utlandet ikkje har tollklareringspapir. For at vi skal kunne tollklarere sendinga di, må nødvendig informasjon om innhaldet i og verdien på sendinga vere tilgjengeleg. Manglar vi slik informasjon, blir sendinga lagra mellombels hos Posten. Vi sender deg ei tekstmelding eller ei melding om mottak.

Meldinga du får, inneheld informasjon om kvifor sendinga er stansa, og kva du må gjere for at vi skal kunne tollklarere sendinga hos oss. Du kan sende inn manglande informasjon her.

Vi gjer merksam på at sendinga ligg hos Posten, og ikkje hos Tolletaten. Liggjefristen på lageret vårt er 14 dagar frå registrert mottak.

Alderskontroll

Ved innføring av tobakksvarer og alkoholhaldig drikke vil Posten kontrollere alder ved utlevering av varene. 

Mottakaren må betale ei kontrollavgift på 49 kroner + mva.

Spørsmål og svar

 • Frå 1.1.2020 er kosttilskot og næringsmidler restriksjonsbelagt frå fyrste krone. Det betyr at Posten no må fortolle og kreve opp avgifter for denne type varer. Les meir om restriksjonsbelagte varer.

 • Utrekningsgrunnlaget er henta frå tollklareringsdokumentasjonen frå avsendaren og er oppgitt på fakturaen frå oss. Denne fakturaen ligg ved sendinga.

 • Tolletaten nyttar alltid ein eigen kurs (omrekningskurs) til all tollklarering, og denne er rekna ut frå Noregs Bank sin valutakurs.

  Omrekningskursen gjeld for ei veke om gongen og blir som regel kunngjord torsdagen i veka før. Årsaka til dette er at importørane på førehand skal kunne rekne seg til kva avgiftene blir når dei skal betale toll og avgifter. Om du vil sjekke kva grunnlaget for tollklarering av sendinga di blir, må du altså følgje med på omrekningskursane til Tolletaten som alltid ligg på toll.no.

 • Posten har sendt deg ei tekstmelding eller melding om mottak for å informere om at det har komme ei sending til deg frå utlandet som manglar eller har ufullstendig tolldokumentasjon/informasjon. Sendinga di ligg på lager hos Posten og ventar på tollhandsaming.

  Det er viktig at du skaffar det vi spør om i mottaksmeldinga. Når vi får informasjonen frå deg, tollhandsamar vi sendinga og sender ho vidare snarast råd.

  Du kan sende inn manglande informasjon på denne sida.

 • Posten må dekkje dei faktiske kostnadane i samband med alle sendingar vi handsamar, også sendingar til kundar som tollklarerer sjølv.

  Prisen vi tar er ein grunnpris som dekkjer kostnadane vi har med å utføre lovpålagde oppgåver som mellom anna å handsame mottaket, registrere sendingane og føre pliktig tollagerrekneskap for Tolletaten. Desse lovpålagde oppgåvene fell ikkje bort sjølv om kunden sjølv tar seg av tollklareringa. Posten utfører «forenkla tollklarering» automatisk, men når det gjeld ordinær tollklarering (vareverdi over 3000 kroner), kan kundane reservere seg og utføre tollklareringa sjølv. 

 • Kontroller alltid hentemeldinga før du hentar sendinga di!

  Dersom du meiner at utrekninga av importavgifter er feil, er det svært viktig at du kontaktar kundeservice før du hentar sendinga. Vare- og verdiopplysningar som er førte på eller lagde ved sendinga, dannar grunnlaget for utrekning av avgifta.

  Om du kan dokumentere at verdiopplysningane er feil, og derfor krev ny utrekning, kontaktar du oss straks du får hentemeldinga eller seinast to dagar før hentefristen. Du kan kontakte Kundeservice utland på telefon 22 03 00 00 eller på nettprat måndag–fredag kl. 8–18. Utanom opningstida kan du nytte nettpratfunksjonen.
  Sjå kontaktopplysningar

  Dersom avgiftsutrekninga er feil, men Posten ikkje kan lastast for det, har du desse alternativa:

  * Send søknad til den lokale tollstaden din og be dei rekne om avgiftene. Du må sende med tollpapira som du har fått frå Posten. I tillegg må du forklare kva du meiner er rett avgiftsutrekning, og leggje ved dokumentasjon på utrekninga.
  * Du kan også be Posten om å søkje omrekning av avgiftene for deg. 

 • Prisen dekkjer kostnadane som er knytte til lovpålagde oppgåver som Posten må utføre: handsame mottaket, registrere sendinga og føre pliktig tollagerrekneskap for Tollvesenet.

 • Du må betale meirverdiavgift på varer du importerer, på lik linje med varer du kjøper i Noreg. Dette gjeld òg gåvesendingar over 1000 kroner.

  De fleste varegrupper er i dag tollfrie. Nokre varer, som kle og sengetøy som er produserte utanfor EU, har framleis toll. Ved «forenkla tollklarering» nyttar vi ein tollsats på 8 prosent, fastsett av Tolletaten.

 • Tolletaten har gitt Posten autorisasjon til å utføre forenkla tollklarering av sendingar til privatpersonar med verdi mellom 350 kroner (inklusiv transport og forsikring) og 3000 kroner (eksklusiv transport og forsikring). Ordninga gjeld ikkje varer med restriksjonar, som matvarer, alkohol og tobakksvarer.

  Forenkla tollklarering vil seie
  • at du hentar sendinga på utleveringsstaden din
  • at du betaler avgifter og pris for forenkla tollklarering ved utleveringa
  • at du slepp å gje opp fødselsnummer
  • at du slepp fordyrande og forseinkande ekstraarbeid

 • Nei, prisen for eiga og forenkla tollklarering er den same.

  Det er berre når vara har ein verdi frå og med 3000 kroner, at du betaler om lag halve prisen dersom du tollklarerer sendinga sjølv.
  Posten må dekkje dei faktiske kostnadane i samband med handsaming av alle sendingar, også sendingar som ein tollklarerer sjølv. Prisen du betaler, dekkjer kostnadane Posten har for å utføre lovpålagde oppgåver, mellom anna

  * mottakshandsaming
  * registrering av sendingane
  * pliktig tollagerrekneskap for Tollvesenet

  Desse lovpålagde oppgåvene fell ikkje bort sjølv om du tar deg av tollklareringa sjølv.

  Informasjon om privat import finn du på toll.no.

 • Bøker er vanlegvis avgiftsfrie. Dersom sendinga di inneheld andre varer, som ikkje er spesifiserte i tolldokumentasjonen, er det rett at du skal betale meirverdiavgift for sendinga.

  Dersom tolldokumentasjonen er spesifisert for kvar enkelt vare, vil berre dei andre varene få pålagd avgifter. Det vil seie at det ikkje blir meirverdiavgift på bøkene.

 • Nei, du må ikkje betale avgifter.

  Om du ikkje gjer noko, blir sendinga returnert etter tre veker.

  Vil du at vi skal returnere sendinga før det har gått tre veker, må du skrive «Retur – nekta motteken» på hentemeldinga og levere ho til Posten. Det er sendaren som må betale returporto for pakkar.

 • Tollvilkåra for internasjonale postavtalar blei endra frå 1. januar 2019. Endringane inneber at mottakaren av postsendinga vil vere ansvarleg for å betale tollklareringspris for anten forenkla eller ordinær tollklarering i tillegg til importavgifter som meirverdiavgift og eventuelt toll og særavgifter. Dersom pakken er innanfor tollfrigrensa, skal mottakaren ikkje betale tollklareringspris.