Til hovedinnhold

Vilkår for postkasseskilt og dørskilt


Postens Skiltbutikk er en del av Postens Flyttehjelp som driftes av Netlife Dialog AS.

Dersom du skulle ønske å komme i kontakt med oss, send en e-post til skiltbutikken@netlife.com.

Kjøp i Skiltbutikken er regulert av nedenstående salgsvilkår og regnes som forbrukerkjøp i henhold til norsk lovgivning.

Salgsvilkårene er presiseringer av lovbestemte rettigheter og plikter Kjøper og Selger har etter til enhver tid gjeldende lover.

Avtaleparter og kontaktinformasjon:

Selgers navn: Postens Skiltbutikk, c/o Netlife Dialog AS

Org.nr: 982607043 MVA

Adresse: Drammensveien 145, 0277 Oslo

Telefon: 22 52 16 00

Kjøper er den som foretar bestillingen.

Leveransen

Bestilt leveranse fremkommer på produkt- og bestillingssidene samt i ordrebekreftelsen som mottas og godkjennes av Kjøper etter bestilling i Postens Skiltbutikk. Skiltene leveres postalt og med nødvendig festemateriell for trevegg, universalplugg til mur og betong, avstandsstykker, skruer og borrelåser.

Priser og betaling

Prisene oppgitt i Skiltbutikken er totalpriser inklusive merverdiavgift og transport innen Norge. Beløpet trekkes fra Kjøpers konto ved oppgjør i netterminalen. Produksjonen av skiltene kan da påbegynnes. Dersom angreretten benyttes, vil kostnader knyttet til utført arbeid og medgått materiell bli trukket fra innbetalt beløp. Jmf Angrerettlovens § 16.

Ordrebekreftelse

Ordrebekreftelse sendes Kjøper elektronisk og umiddelbart etter bestilling og inneholder detaljer om hva som er bestilt.

Levering, leveringstidspunkt og undersøkelse av leveringen

Dersom skiltene må leveres på annen måte enn i vanlig postgang vil Kjøper informeres om dette før betaling. Normalt vil skiltene bli levert i løpet av 8 til 10 dager, men det kan ta lengre tid i forbindelse med offentlige høytider, ferieperioder mv. Det kan også oppstå forhold hos underleverandører eller annet som ligger utenfor vår kontroll, jmf alminnelige kjøpsrettslige regler, som forsinker leveringen. Ved eventuelle forsinkelser vil Kjøper varsles så snart som mulig etter at de er blitt kjent for Selger. Ved levering må Kjøper så snart som mulig undersøke at skiltene er i henhold til bestillingen og ikke er blitt skadet under transport. Ved feil eller skade må skiltene returneres snarest mulig med emballasje og Postens skademelding. Dette fås på nærmeste postkontor. Ved andre mangler, se under overskriften ”Reklamasjon, forsinkelse og garanti”.

Risiko

Risikoen går over fra selger til kjøper ved mottatt leveranse. Skiltene regnes som mottatt når det er levert kjøper eller levert til kjøpers postadresse.

Ansvar for skrivefeil, innhold i skiltene mv

Forhåndsvisningen av skiltene ved bestilling i Postens Skiltbutikk er en best mulig presentasjon av skiltene ut fra de tekniske muligheter som er tilgjengelige. De leverte skiltene kan avvike noe i forhold til det Kjøper ble presentert ved kjøpet. Dette vil hovedsakelig være avhengig av Kjøpers skjerm og browseregenskaper. De viktigste egenskaper vil imidlertid være tydelig forklart og være i overensstemmelse med det Kjøper ble vist.

Når Kjøper bekrefter at skiltene har riktig utforming og innhold i Skiltbutikken, vil det bli produsert i henhold til dette. Skiltene kan ikke endres av oss etter gjennomført betaling.

Vi garanterer kun for bestillinger gjort med norsk tegnsett. Dersom bestillingen sendes fra andre tegnsett vil feil kunne forekomme.

Åpenbart krenkende eller diskriminerende tekster på skiltene vil ikke bli produsert.

Reklamasjon, forsinkelse og garanti

Dersom det foreligger en mangel ved skiltene ihht. forbrukerkjøpslovens regler og Kjøper vil påberope seg mangelen, er fristen for å varsle to måneder etter at Kjøper oppdaget mangelen, jmf forbrukerkjøpslovens § 27. Reklamasjonstiden er 5 år fra Kjøper mottok skiltene.

Ved reklamasjon kan Selger foreslå prisavslag eller uten opphold kreve retting av mangelen eller levering av nytt skilt (omlevering) innen rimelig tid. Dette foretas uten tilleggskostnad, vesentlig risiko eller ulempe for Kjøperen. Selger har rett til to forsøk på retting eller omlevering. Dersom Selger ikke lykkes med dette kan Kjøper kreve prisavslag eller heving.

Som reklamasjonsberettiget mangel menes bl.a. manglende festemateriell, synlige hakk, større luftbobler i maling og akryl mv. Reklamasjon kan ikke kreves hvis mangelen er uvesentlig.

Postens Skiltbutikk vil gjøre sitt beste for å levere skiltene i god kvalitet, men det kan forekomme små skjønnhetsfeil som regnes som uvesentlige og ikke som reklamasjonsberettigede mangler. Dersom skiltene er plassert på værutsatte steder eller på annen måte blir utsatt for unormal slitasje, kan malingen bli slitt før utløpet av reklamasjonstiden. Det må også påregnes at overflaten av skiltene vil endre seg over tid og avhengig av omgivelsene. Dette regnes ikke som vesentlige mangler.

Ved forsinkelse plikter Selger å varsle Kunden så snart som mulig. Kunden kan ved vesentlige forsinkelser eller etter en rimelig tilleggsfrist kreve kjøpet hevet. Kjøper kan ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, så fremt Selger kan levere innen denne fristen.

Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet etter Angrerettlovens bestemmelser. Dette innebærer at Kjøper kan returnere skiltene innen 14 dager etter levering eller Kjøper skriftlig har mottatt all informasjon som er nødvendig for oppfyllelse av angreretten, jmf. Angrerettlovens § 11. Angreskjema skal leveres kunden enten sammen med skiltene eller i den informasjonen som sendes i etterkant av bestillingen, postalt eller i e-post.

Melding om angrerett skal være skriftlig og inneholde opplysninger om hvordan skiltene skal returneres. Skiltene og monteringsmateriellet må returneres innen rimelig tid og i tilnærmet samme stand som det ble levert.

Bestillingen av skiltene regnes som et tilvirkningskjøp. Ved samtykke til salgsvilkårene og gjennomført betaling, har Kjøper samtykket i at produksjonen av skiltene kan starte og at eventuelle kostnader knyttet til utført arbeid og medgåtte materialer dekkes av Kjøper dersom angreretten benyttes, jmf Angrerettlovens § 16.

Selger er forpliktet til å betale tilbake salgsbeløpet minus kostnader for utført arbeid og medgått materiell innen 14 dager fra Selger har mottatt skilt eller henteseddel for skilt som kunden har returnert.

Personopplysninger

Posten Skiltbutikk følger Posten Norges Privacy Policy Vi tar kun vare på informasjon som er nødvendig for å gjennomføre og dokumentere handelen i forhold til gjeldende lovverk.

Lovgivningens forrang

Disse salgsvilkårene kan ikke begrense Kjøpers ufravikelige lovbestemte rettigheter og Selgers pålagte plikter etter gjeldende lovgivning.

Konfliktløsning

Konflikter skal søkes løst i minnelighet gjennom direkte kontakt mellom Kjøper og Selger. Kjøper kan kontakte Forbrukerrådet for eventuell bistand i tvist med Selger.

Hvis Kjøper og Selger ikke finner en minnelig løsning selv, kan Forbrukerrådet involveres. Begge parter kan be Forbrukerrådet sende tvisten videre til Forbruktertvistutvalget, som er rettskraftig. Partene kan da, innen 4 uker fra vedtak i Forbrukertvistutvalget, eventuelt bringe vedtaket videre til Tingretten.