Vilkår for Valgfritt leveringssted – fast sted hjemme

1. Definisjon

Fast leveringssted (heretter omtalt som "Tjenesten") er en tjeneste hvor private mottakere etter avtale med Posten Bring AS (heretter omtalt som "Posten") godkjenner levering av pakker og sendinger (videre samlet omtalt som "pakker") til seg og valgte medlemmer i sin husstand på et avtalt fast sted ved hjemmet (videre omtalt som "fast sted")

2. Avtale 

Mottaker må inngå skriftlig avtale om Tjenesten. Dette gjøres ved å registrere seg på følgende nettadresse https://www.posten.no/motta/valgfritt-leveringssted. Avtaleopprettelse krever innlogging med BankID. Den som har inngått avtalen med Posten vil videre bli omtalt som Administrator. Ved inngåelsen av avtalen kan Administrator også melde inn andre som bor på samme adresse. Betaling for Tjenesten levert til de Administrator har meldt inn belastes Administrators bankkort, se punkt 7. Administrator påtar seg alt ansvar for eventuelt tap av og skade på pakker adressert til de Administrator har meldt inn, dersom tap/skade oppstår etter Posten har levert pakken på det faste stedet.

Ved å inngå avtale om Tjenesten aksepterer Administrator Vilkår for Valgfritt leveringssted – fast sted hjemme, herunder bl.a. følgende:

  1. Pakker adressert til mottakere som inngår i avtalen, som ikke får plass i ordinær postkasse og vanligvis blir utlevert på mottakers postkontor/Post i Butikk, blir levert på ditt faste sted.
  2. Pakker adressert til mottakere som inngår i avtalen, som vanligvis blir utlevert på mottakers postkontor/Post i Butikk, blir levert på ditt faste sted.
  3. Posten kan lovlig og uten hinder levere pakker på ditt faste sted.
  4. Administrator påtar seg alt ansvar for eventuell skade på eller tap av pakke som oppstår etter levering på fast sted.
  5. Postens melding til mottaker om at pakken er levert på fast sted likestilles med og erstatter mottakers kvittering for mottatt pakke.
  6. Posten trekker betaling per pakke fra registrert bankkort etter at pakken er levert på fast sted.
  7. Posten sender informasjon om Tjenesten og pakker som omfattes av Tjenesten på mottakers mobilnummer og/eller e-post.

Inngått avtale trer i kraft senest 1 virkedag etter registrering. Dersom det allerede er en pakke på vei til en mottaker omfattet av avtalen når avtalen inngås, vil pakken bli utlevert på mottakers postkontor eller Post i Butikk.

3. Leveringssted og -tid

Fast leveringssted må være på mottakers tomt, på bakkenivå og lett tilgjengelig for Postens medarbeider (postbud og sjåfør). Lett tilgjengelig innebærer at det avtalte, faste stedet ikke kan være innenfor låst dør/port og det må være måkt for snø osv.

Avtalt sted angis og detaljeres nærmere som en del av avtaleinngåelse. Beskrivelsen må være av en slik karakter at det er mulig å finne stedet. Beskrivelsen vil være tilgjengelig for alle Postens bud og sjåfører.

Levering vil normalt skje mandag–fredag (virkedager) innenfor tidsrommet 08.00–17.00. 

4. Varsling

Når pakken er levert på det faste stedet, sender Posten en sms og/eller e-post til mottaker om at pakken er levert. Varselet sendes adressaten på pakken.

5. Pakker som omfattes av Tjenesten

Tjenesten omfatter følgende pakker:

  1. Adressert brevpost, inklusiv pakke i postkassen, som ikke får plass i mottakers postkasse, og
  2. sporbare pakker sendt som Norgespakke, Servicepakke, Pick up Parcel eller Pick up Parcel Bulk.

For at sporbare pakker skal kunne leveres til fast sted, må mottakers registrerte telefonnummer være registrert på pakken når den bestilles/sendes. Pakken må være av en slik størrelse at én person vil kunne klare å levere den ut på fast sted.

Pakker som er omfattet av Tjenesten, men som ikke kan leveres på det faste leveringsstedet (f.eks. fordi sendingen er for stor eller det faste stedet ikke er tilgjengelig), vil utleveres på mottakers postkontor/Post i Butikk. Administrator skal i slike tilfeller ikke betale for Tjenesten, se punkt 7.

6. Pakker som ikke omfattes av Tjenesten

Pakker som krever mottakers underskrift med fremvisning av gyldig legitimasjon (bl.a. rekommandert- og verdisending) og/eller betaling ved utlevering (postoppkrav, toll, andre avgifter), er ikke omfattet av Tjenesten.

Tjenesten omfatter ikke pakker som distribueres av andre enn Posten.

Pakker som ikke omfattes av Tjenesten vil fortsatt utleveres ved mottakers faste hentested (Post i Butikk, postkontor, bedriftssenter e.l). 

7. Pris og betaling

Administrator  betaler kun for de pakker som blir levert til fast sted. Pris per sending finnes i gjeldende prisliste på posten.no.

Administrator legger inn kortinformasjon ved inngåelse av avtale. Betaling per pakke levert til fast sted blir trukket fra kortet i etterkant av hver leveranse. Dersom kortet er ugyldig/utgått vil avtalen om levering stoppe midlertidig (settes på pause) frem til Administrator oppdaterer sin betalingsinformasjon. Administrator vil bli varslet om at bankkortet snart utløper/er utløpt og kan endre dette på https://www.posten.no/motta/valgfritt-leveringssted

8. Endring av vilkår

Posten kan endre pris og andre vilkår for levering av tjenesten. Endringene trer i kraft én måned etter Posten har sendt ut e-post til Administrator om endringene. Mottaker kan når som helst si opp avtalen, se punkt 9.

De til enhver tid gjeldende vilkår finnes på https://www.posten.no/vilkar

9. Endring av avtale og oppsigelse 

Avtale om fast leveringssted kan settes på pause eller avsluttes når mottaker ønsker dette. Administrator kan pause eller avslutte avtalen for en eller flere medlemmer av avtalen. Øvrige medlemmer kan kun administrere avtalen for seg selv. Dersom Administrator avslutter avtalen gjelder dette for hele husstanden.

Ved melding om varig adressendring blir avtalen automatisk oppsagt. Ved midlertidig adresseendring må medlemmer av avtalen selv sette avtalen på pause.

Endring av fast leveringssted kan kun foretas av Administrator.

Endringer i avtale må foretas på nettadressen https://www.posten.no/motta/valgfritt-leveringssted

Posten har rett til å si opp og slette avtalen dersom Posten ikke kan levere pakke på fast leveringssted og/eller om avstand til fast leveringssted er uforholdsmessig langt unna ordinær postkasse. Posten kan også si opp avtalen ved mislighold og lignende.

Posten forbeholder seg også retten til å si opp og slette en avtale som har vært pauset i over 1 år og/eller avtale som ikke har vært i bruk det siste året .

Pause og oppsigelse av avtale trer i kraft senest 1 virkedag etter registrering. Dersom det allerede er en pakke på vei på oppsigelsestidspunktet vil denne bli levert på fast sted. 

10. Erstatningsansvar

Posten har ikke erstatningsansvar for uregistrerte postsendinger. For andre sendinger har Posten ansvar for pakken frem til utlevering. Pakken er utlevert til mottaker når den er levert på det faste stedet. Se for øvrig Posten Brings generelle leveringsbetingelser.

11. Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes innen rimelig tid.

12. Angrerett

Administrator har angrerett. Fristen for å angre er 14 dager fra avtalen ble inngått. Dersom du vil angre på inngåelsen av avtalen, kan du fylle ut dette skjema. Velg «Klage og reklamasjon».

13. Personvern

Viser forøvrig til den generelle erklæringen om personopplysninger.
 

14. Kontaktinformasjon for reklamasjoner og andre henvendelser

Telefonnummer for henvendelser fra privatpersoner (Posten): 22 03 00 00.
Eller chat med oss på posten.no.

Postens kontaktinformasjon for øvrig er som følger:
Firmanavn: Posten Bring AS
Postadresse: Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO
Telefonnummer: + 47 23 14 90 00
Nettadresse: www.postennorge.no