Til hovedinnhold

Behandling av personopplysninger

Her finner du informasjon om hvilke opplysninger Posten innhenter og hva vi gjør for å ivareta personvernet.


Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til enkeltperson. Det kan være navn, bilde, telefonnummer eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene.  

Posten Norge har ansvar for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. Vi synes det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter, og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern.

Nedenfor ser du hvilken informasjon vi samler inn og bruker, hvorfor og hvordan vi innhenter den og hvordan vi beskytter den.

1. Om Posten og Postenkonsernet

Posten Norge er et post- og logistikk-konsern som utvikler og leverer post-, kommunikasjons- og logistikktjenester i Norge og Norden. Konsernet består av en rekke datterselskaper i både Norge og utlandet. Konsernet møter markedet med to merkevarer: Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende postkontornettet. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og består av forretningsområder med ulik spisskompetanse. I gjennomgangen under av reglene for Postens behandling av personopplysninger benyttes «Posten Norge» som fellesbetegnelse for alle norske selskap i konsernet.

2. Rammene for Postens behandling av personopplysninger

Posten Norges behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester Posten Norge er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale. For Posten Norges utenlandske datterselskaper gjelder personvernlovgivningen i det landet det aktuelle selskap er etablert.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel på typiske personopplysninger som behandles i Posten Norge, kan nevnes navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger vil ifølge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Posten Norge AS er morselskapet i Postenkonsernet og vil i de fleste tilfeller være behandlingsansvarlig eller databehandler for de dataene som behandles.

Dersom det ikke foreligger annet hjemmelsgrunnlag, vil Posten Norges behandling av personopplysninger basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er imidlertid ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.

3. Formålet med behandling av personopplysninger

Formålet med Posten Norges behandling av personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforhold og annen behandling nødvendig for å oppfylle de forpliktelser Posten Norge har påtatt seg for overfor den enkelte kunde og/eller postmottaker. Posten Norge behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor kunden har samtykket til den aktuelle behandling.

Utover dette behandler Posten Norge personopplysninger blant annet i forbindelse med kundeoppfølging og markedsføring (se punkt 7), forebygging og avdekking av straffbare handlinger (se punkt 8), video- og bildeovervåking (se punkt 9) og regelmessig testing og oppdatering av drifts- og sikkerhetssystemene i Posten Norges kunde- og datasystemer (se punkt 10).

4. Om hvilke personopplysninger som behandles

I all hovedsak vil personopplysningene som behandles av Posten Norge, være mottatt direkte fra kunden. Dersom det er nødvendig å innhente personopplysninger fra tredjepersoner (for eksempel fra kredittopplysningsforetak), vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, eller varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller dersom kunden fra før av kjenner informasjonen varselet skal inneholde.

Hvis Posten Norge ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for avtaleforholdet med kunden, vil kunden først bli informert om at å gi fra seg opplysningene er frivillig samt bli informert om hva som er formålet med Posten Norges behandling av personopplysningene, og hva opplysningene skal brukes til. 

5. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter, vil de aktuelle registrerte personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav. Relevante personopplysninger kan også utleveres til selskap/organisasjoner Posten Norge samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området, for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov eller avtale. Overføring av personopplysninger til Posten Norges egne databehandlere anses ikke som utlevering.

6. Konsernkunderegister

I Posten Norge har flere av konsernselskapene tilgang til et felles bedriftskunderegister.  Formålet er å administrere kundeforhold best mulig og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet.

Bedriftskunderegisteret inneholder opplysninger om kunden som selskapsnavn, adresse og informasjon om kontaktperson hos kunden, opplysninger om hvilket konsernselskap vedkommende er kunde i og hvilke tjenester og produkter bedriftskunden har avtale om. 

7. Kundeoppfølging og markedsføring

Posten Norge informerer kunden om produkter innen de tjenestekategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold med kunden. Uten samtykke fra kunden vil Posten Norge kunne benytte følgende opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: Kundens navn, kontaktopplysninger, hvilke tjenester eller produkter kunden har inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil Posten Norge eventuelt innhente fra et felles konsernkunderegister.

Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen tjenestekategori enn det kunden har inngått avtale med Posten Norge om, kreves kundens samtykke. 

Kunden vil ved mottak av markedsføringshenvendelser på e-post og SMS få mulighet til å melde seg av tjenesten.

Dersom kunden ønsker det, kan kunden kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed ved å henvende seg til Posten Kundeservice.

8. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger / melding om hvitvasking

Posten Norge behandler blant annet personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Dette er først og fremst aktuelt i relasjon til banktjenestene som tilbys gjennom postkontor og Post i Butikk. Posten Norge er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM.

Personopplysninger registrert for ovennevnte formål har ikke den enkelte kunde rett til innsyn i, jf. personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f).

9. Video- og bildeopptak / fjernsynsovervåking

Posten Norge foretar video- og bildeopptak for eksempel gjennom fjernsynsovervåking av postkontor for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Videoopptak slettes senest tre måneder etter opptakstidspunktet, med mindre videoopptaket er utlevert til politiet eller Posten Norge på annet grunnlag har rett til å behandle videopptaket i en lengre periode.

10. Systemtesting og kvalitetssikring

Personopplysninger som behandles i konsernet, blir håndtert av flere IT-systemer, alle utviklet for spesifikke og nødvendige operasjonelle formål. For å sikre både tilfredsstillende driftsstabilitet og ikke minst informasjonssikkerhet er det nødvendig å foreta regelmessige oppdateringer, testing, feilsøking etc. I den forbindelse kan det bli foretatt kloning av data og duplisering av enkeltsystemer. Dette vil foregå i et sikret, dedikert miljø, slik at operasjonene ikke påvirker den daglige driften av hovedsystemet. All informasjon som Posten Norge behandler som ledd i intern systemtesting og kvalitetssikring eller liknende, er underlagt de samme krav til informasjonssikkerhet og strenge rutiner som når opplysningene blir behandlet ellers. Ingen kopier eller back-up av personopplysninger blir lagret lenger enn nødvendig.

11. Innsyn og retting

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om en selv. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Posten Norge AS, Posten og Bring kundeservice, Postboks 1883, 4686 Kristiansand. Dersom registrerte opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan man kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven § 27.

12. Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for, slettes. Posten Norge lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

13. Bruk av cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan styre bruken.