Til hovedinnhold

Behandling av personopplysninger

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger Posten Norge AS innhenter, og hva vi gjør for å ivareta personvernet.


Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på typiske personopplysninger som vi behandler, er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse.

Vi har ansvar for behandlingen av personopplysninger som vi behandler. Vi synes det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter, og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern.

Nedenfor ser du hvilken informasjon vi samler inn og bruker, hvorfor og hvordan vi innhenter den og hvordan vi beskytter den.

1. Om Posten-konsernet

Posten-konsernet er et post- og logistikkonsern som utvikler og leverer post-, kommunikasjons- og logistikktjenester i Norge og Norden. Konsernet består av en rekke datterselskaper i både Norge og utlandet. I Norge møter konsernet markedet med to merkevarer: Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende postkontornettet. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og består av forretningsområder med ulik spisskompetanse. Hvis ikke annet er skrevet eller fremgår av sammenhengen, gjelder personvernerklæringen både for behandling av personopplysninger i privatmarkedet og i bedriftsmarkedet i Norge.

2. Rammene for Postens behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale. For de utenlandske datterselskapene i Posten-konsernet gjelder personvernlovgivningen i det landet det aktuelle selskap er etablert.

Når vi bruker uttrykket «behandling» av personopplysninger, betyr det enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

All behandling av personopplysninger krever at det finnes et lovlig grunnlag for behandlingen. Hvis det ikke foreligger annet lovlig grunnlag, for eksempel at det er inngått en avtale som gjør det nødvendig å behandle visse personopplysninger, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi behandler personopplysningene dine.

3. Formålene med behandling av personopplysninger

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforholdet og slik annen behandling som er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss overfor deg som kunde og/eller postmottaker. Vi behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor du har samtykket til den aktuelle behandling.

Utover dette behandler vi personopplysninger blant annet i forbindelse med kundeoppfølging og markedsføring (se punkt 7), forebygging og avdekking av straffbare handlinger (se punkt 8), video- og bildeovervåking (se punkt 9) og regelmessig testing og oppdatering av drifts- og sikkerhetssystemene i kunde- og datasystemene våre (se punkt 10).

4. Om hvilke personopplysninger som behandles

I all hovedsak vil personopplysningene være mottatt direkte fra deg. Hvis vi innhenter opplysninger om deg fra tredjeparter (for eksempel fra kredittopplysningsforetak), har du normalt krav på å bli informert om det.

Opplysninger vi behandler, kan blant annet omfatte: navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato, personnummer, interesser, arbeidsområder, stilling, arbeidsgiver, hvilke av våre tjenester du bruker eller er interessert i. For enkelte av våre tjenester kan det være nødvendig å behandle andre typer personopplysninger. Dette vil i så falle fremgå av vilkårene for den enkelte tjeneste. 

5. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter, vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav. Relevante personopplysninger kan også utleveres til selskaper/organisasjoner som vi samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området, for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov eller avtale. Personopplysningene dine vil ikke under noen omstendighet blir overført uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine rettigheter ivaretas. Ved overføring til land utenfor EU/EØS som ikke EU-kommisjonen har godkjent, vil vi alltid sørge for at overføringen skjer i medhold av garantier fra mottaker, normalt EUs standardavtaler om overføring til tredjeland eller i henhold til Privacy Shield-ordningen (USA).

6. Konsernkunderegister - bedriftsmarkedet

Flere av konsernselskapene våre i bedriftsmarkedet har tilgang til et felles bedriftskunderegister. Formålet er å administrere kundeforhold best mulig og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet.

Bedriftskunderegisteret inneholder opplysninger om kunden som selskapsnavn, adresse og informasjon om kontaktperson hos kunden, opplysninger om hvilket konsernselskap bedriftskunden er kunde i, og hvilke tjenester og produkter bedriftskunden har avtale om.  

Følgende selskaper har for tiden tilgang til felles konsernkunderegisteret:

 • Bring Parcels Sverige
 • Bring Frigo AB
 • Bring Express Sverige AB
 • Bring Shared Services AB
 • Bring Cargo International AB
 • Bring Logistik AB
 • Bring Warehousing AB

7. Kundeoppfølging og markedsføring

Når vi har et kundeforhold til deg

Vi sender deg markedsføring om våre produkter og tjenester innen de produkt- og tjenestekategoriene hvor vi allerede har en relasjon til deg. I den forbindelse kan vi bruke de opplysninger vi har registrert om deg, for eksempel navn, kontaktopplysninger og hvilke tjenester eller produkter vi har inngått avtale om. For bedriftskunder vil vi innhente slike nøytrale opplysninger fra vårt felles konsernkunderegister.

Andre produkt- og tjenestekategorier eller hvis vi ikke har et kundeforhold til deg

Hvis vi (i) markedsfører produkter og tjenester innen en annen tjenestekategori enn det vi har avtale om, eller (ii) ikke har et kundeforhold, vil vi ikke sende deg markedsføring uten at du på forhånd har samtykket til dette.

Du vil alltid ha mulighet til å melde deg av tjenesten når du mottar markedsføringshenvendelser fra oss på e-post og SMS.

Du kan også kreve navnet ditt sperret for bruk i markedsføringsøyemed ved å henvende deg til vår kundeservice.

Selv om du har sagt at du ikke vil ha markedsføring, vil du fremdeles motta annen informasjon relatert til kundeforholdet, for eksempel informasjon om bestillinger, sendingsinformasjon og lignende.

Som privatperson vil du normalt ikke motta markedsføringshenvendelser fra oss mer enn én gang per måned, men dette kan variere. 

8. Samtykke

Formål og opplysningstyper

Der vi baserer vår behandling av personopplysninger på ditt samtykke, vil det fremgå klart av samtykkeerklæringen for hvilket eller hvilke formål samtykket er innhentet (for eksempel markedsføring av våre ulike tjenester).

Med mindre annet fremgår av samtykkeerklæringen, vil vi bruke følgende personopplysninger om deg når det sendes markedsføring basert på ditt samtykke:

 • Navn
 • E-post
 • SMS
 • Eventuelle interesseområder eller preferanser du har angitt
 • Geografi
 • Stilling (gjelder kun bedriftsmarkedet)
 • [hvilke andre av våre tjenester du bruker]

Samtykke er frivillig

Du står fritt til å bestemme om du vil samtykke eller ikke, og kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger / melding om hvitvasking

Vi behandler blant annet personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Dette er først og fremst aktuelt i relasjon til banktjenestene som tilbys gjennom postkontor og Post i Butikk. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM.

Du har ikke rett til innsyn i personopplysninger som er registrert for ovennevnte formål.

9. Video- og bildeopptak / fjernsynsovervåking

Vi foretar video- og bildeopptak for eksempel gjennom fjernsynsovervåking av postkontor for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Videoopptak slettes senest tre måneder etter opptakstidspunktet, med mindre videoopptaket er utlevert til politiet eller vi på annet grunnlag har rett til å behandle videopptaket i en lengre periode.

10. Systemtesting og kvalitetssikring

Dine personopplysninger blir håndtert av flere IT-systemer, alle utviklet for spesifikke og nødvendige operasjonelle formål. For å sikre både tilfredsstillende driftsstabilitet og ikke minst informasjonssikkerhet er det nødvendig å foreta regelmessige oppdateringer, testing, feilsøking etc. I den forbindelse kan det bli foretatt kloning av data og duplisering av enkeltsystemer. Dette vil foregå i et sikret, dedikert miljø, slik at operasjonene ikke påvirker den daglige driften av hovedsystemet. All informasjon som vi behandler som ledd i intern systemtesting og kvalitetssikring eller liknende, er underlagt de samme krav til informasjonssikkerhet og strenge rutiner som når opplysningene blir behandlet ellers. Ingen kopier eller back-up av personopplysninger blir lagret lenger enn nødvendig.

11. Innsyn og retting

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Dersom de registrerte opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at opplysningene oppdateres. Se kontaktinformasjon nedenfor om du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene.

12. Oppbevaring og sletting

Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

13. Bruk av cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan styre bruken.

14. Spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først.

15. Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig

Posten Norge AS er morselskapet i Posten-konsernet og vil i de fleste tilfeller være behandlingsansvarlig eller databehandler for de dataene som behandles.

Kontaktinformasjon

Posten og Bring kundeservice, Postboks 1883, 4686 Kristiansand.