Toll og avgifter?

Fortolling av sendinger fra utlandet

 • Toll- og avgiftsfri: Sendinger med verdi under 350 kroner (inkludert frakt og forsikring) og private gaver inntil 1000 kroner. Med unntak av næringsmidler, alkohol og tobakk.
 • Toll- og avgiftspliktig: Sendinger med verdi fra og med 350 kroner (inkludert frakt og forsikring).

Tollfritt betyr ikke momsfritt

Mange varer er tollfrie, men det betyr ikke at man slipper unna moms. Passerer man avgiftsfri grense, som er varens verdi inkludert frakt og forsikring på totalt 350 kroner, beregnes moms i tillegg til en eventuell fortollingspris.

Skal du kjøpe noe fra utlandet og lurer på hvor mye du må betale? Bruk importkalkulatoren nedenfor.

Nye tollregler for import fra 1.1.2020

Fra 1.1.2020 kom det nye regler fra myndighetene når du kjøper næringsmidler fra utlandet. Les mer.

Dato for bortfall av 350 kronersgrensen for tollfri import på andre varer er satt til 1.4.2020. Les mer i pressemeldingen fra Regjeringen.

Importkalkulator

Velg varegruppe, valuta og pris på frakt.

Pris på fortolling

Hva som prises Pris
Forenklet fortolling pr. oppdrag. Gjelder sendinger med tollpliktig innhold 149,–
Fortolling pr. oppdrag når Posten fortoller for deg (varesendinger – import/eksport)* 299,–
Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad 149,–
Tollrefusjon 599,–
Innhenting av importdokumentasjon 149,–

*Prisen gjelder der mottaker skal betale for importfortolling og for pakker til Svalbard.

Sendinger med verdi under 350 kroner

Vær oppmerksom på at sendinger som inneholder både avgiftsfrie og avgiftspliktige varer, må være spesifisert på en faktura fra avsender. På den måten er det mulig å gjøre en korrekt fortolling.

Eksempler:

 1. En sending til en privat mottaker inneholder en bok til 500 kroner og en t-skjorte til 200 kroner, hvor frakt og forsikring utgjør 125 kroner. I dette tilfellet er hele sendingen avgiftsfri fordi det er kun t-skjorten som er avgiftspliktig og dermed blir vareverdien og frakten under 350 kroner.
 2. En sending inneholder en bok til 500 kroner og to t-skjorter til 200 kroner per stykk, hvor frakten fremdeles er 125 kroner. Verdien vil her overstige 350 kroner og du må betale merverdiavgift av t-skjortens verdi, pluss frakt og forsikring.

Sendinger med verdi fra og med 350 kroner – forenklet fortolling

Alle sendinger med verdi fra og med 350 kroner, inkludert transport og forsikring, må fortolles ved import. Moms må alltid betales, mens på noen få varegrupper beregnes også toll.

Vi utfører forenklet fortolling for de fleste sendinger med verdi mellom 350 og 3000 kroner til privatpersoner. Unntakene er visse typer varer og beregninger hvor det kreves ordinær fortolling. Eksempler på dette er kunst, antikviteter og gjerne restriksjonsbelagte varer som bla alkohol, tobakksvarer, legemidler, kosttilskudd og alt av mat- og drikkevarer forbeholdt mennesker og dyr/fisk.

Dette innebærer at:

 • Posten avgiftsberegner varer (i henhold til tolloven) og videresender sendingen til ditt utleveringssted.
 • Posten sender deg hentemelding med oppgitt beløp, som du betaler ved utlevering.
 • Når du betaler avgifter og pris på forenklet fortolling ved utlevering, er varen fortollet.
 • Posten ordner med innbetaling av avgifter til myndighetene.

Sendinger med verdi fra og med 3000 kroner – ordinær fortolling

Sendinger til private mottakere med vareverdi fra og med 3000 kroner, eller om varen er restriksjonsbelagt (tobakksvarer, alkohol, legemidler og kosttilskudd), må fortolles ordinært. Posten fortoller din sending direkte ved ankomst, dersom tolldokumentasjon finnes utenpå sendingen. Sendingen videresendes så snart som mulig til ditt utleveringssted. Videre gir du Posten fortollingsfullmakt i det du betaler oppkravsbeløpet for sendingen og kvitterer for mottak. Har du reservert deg mot at Posten fortoller, vil vi kontakte deg når sendingen er ankommet lageret vårt.

Manglende fortollingspapirer

Det hender at sendinger fra utlandet mangler fortollingspapirer. For å få tollbehandlet sendingen din må nødvendig informasjon om sendingens innhold og verdi være tilgjengelig. Mangler vi dette, lagres sendingen midlertidig hos Posten. Vi sender deg en SMS eller en ankomstmelding.

Meldingen du mottar, gir informasjon om hvorfor sendingen er stoppet og hva du må gjøre for at sendingen skal kunne tollbehandles hos oss. Du kan sende inn manglende informasjon her.

Vi gjør oppmerksom på at sendingen ligger hos Posten og ikke hos Tollvesenet. Liggefristen på lageret vårt er 14 dager fra registrert ankomst.

Alderskontroll

Ved innføring av tobakksvarer og alkoholholdig drikke vil det utføres en alderskontroll ved utlevering. 

Mottaker må betale kontrollavgiften på 49 kroner + moms.

Spørsmål og svar

 • Fra 1.1.2020 er kosttilskudd og næringsmidler restriksjonsbelagt fra første krone. Det betyr at Posten nå må fortolle og kreve opp avgifter for denne type varer. Les mer om restriksjonsbelagte varer.

 • Beregningsgrunnlaget er hentet fra fortollingsdokumentasjonen fra avsender og er oppgitt på faktura fra oss. Denne faktura ligger ved sendingen.

 • Ved all fortolling benytter Tolletaten en egen kurs (omregningskurs) som beregnes ut fra Norges Banks valutakurs.

  Omregningskursen gjelder for en uke av gangen og offentliggjøres som regel torsdagen i uken før. Årsaken til dette er at importørene skal kunne forutse hva avgiftene blir når de skal betale toll og avgifter. For å sjekke hva fortollingsgrunnlaget for din sending blir, må du altså følge med på omregningskursene til Tolletaten som til enhver tid finnes på toll.no.

 • Posten har sendt deg en SMS eller ankomstmelding for å fortelle at det har kommet en sending til deg fra utlandet som mangler eller har ufullstendig tolldokumentasjon/informasjon. Sendingen din ligger på lager hos Posten i påvente av en tollbehandling.

  Det er viktig at du skaffer det vi etterspør i ankomstmeldingen. Når vi mottar informasjon fra deg, tollbehandler vi sendingen og sender den så snart som mulig.

  Du kan sende inn manglende informasjon fra denne siden.

 • Posten må dekke de kostnader vi har i forbindelse med behandling av alle sendinger, inklusiv sendinger til kunder som fortoller selv.

  Prisen vi tar er den grunnpris som innkreves for å dekke våre kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet: ankomstbehandling, registrering av sendingene og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet. Disse lovpålagte oppgavene forsvinner ikke om kunder fortoller selv. Posten gjør ”forenklet fortollinger” automatisk, men når det gjelder ordinær fortolling (vareverdi over 3000 kroner) kan man som kunde reservere seg og utføre fortollingen selv. 

 • Kontroller alltid hentemeldingen før du henter sendingen din!

  Om du mener at utregningen av importavgifter er feil, er det meget viktig at du tar kontakt med kundeservice før du henter sendingen din. Vare- og verdiangivelse påført/medsendt sendingen danner grunnlaget for avgiftsberegningen.

  Kan du dokumentere at verdiangivelsen er feil og derav krever ny beregning, kontakt oss straks du får hentemeldingen eller senest to dager før hentefrist. Du kan ta kontakt med Kundeservice utland på telefon 22 03 00 00 eller chat mandag-fredag kl. 08:00 - 18:00. Utenfor åpningstid kan du benytte chatbot
  Se kontakt oss

  Dersom avgiftsberegningen er feil, men Posten ikke kan lastes for dette, har du følgende muligheter:

  * Send søknad til ditt lokale tollsted og be om omberegning av avgiftene. Du må sende med tollpapirene som du har fått fra Posten. I tillegg må du forklare hva du mener er riktig avgiftsberegning og vedlegge dokumentasjon på dette.
  * Du kan også be Posten om å søke omberegning av avgiftene for deg. 

 • Prisen dekker kostnadene knyttet til lovpålagte oppgaver som Posten må utføre: Ankomstbehandling, registrering av sendingen og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet.

 • Du må betale moms på varer du importerer på lik linje med varer du kjøper i Norge. Dette gjelder også for gavesendinger over 1000 kroner.

  De fleste varegrupper er i dag tollfrie. Enkelte varer som klær og sengetøy, produsert utenfor EU, er fortsatt tollbelagt. Ved ”Forenklet fortolling” brukes en tollsats på 8 prosent, fastsatt av Tollvesenet.

 • Tollvesenet har innvilget Posten autorisasjon til forenklet fortolling av sendinger til privatpersoner med verdi mellom 350 kroner (inklusive transport og forsikring) og 3000 kroner (eksklusive transport og forsikring). Ordningen omfatter ikke restriksjonsbelagte varer som eksempelvis matvarer, alkohol og tobakksvarer.

  Forenklet fortolling innebærer at:
  • du henter sendingen på utleveringsstedet ditt.
  • du betaler avgifter og forenklet tollbehandlingspris ved utlevering.
  • du slipper å oppgi ditt fødselsnummer.
  • du slipper fordyrende og forsinkende ekstraarbeid.

 • Nei, prisen for egenfortolling og prisen for forenklet fortolling er den samme.

  Det er kun ved vareverdi fra og med 3000 kroner at du betaler cirka halve prisen ved å sørge for å få fortollet sendingen selv.
  Posten må ha dekning for kostnader forbundet med behandling av alle sendinger, inklusive sendinger som man fortoller selv. Prisen du betaler dekker kostnadene Posten har for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet:

  * Ankomstbehandling.
  * Registrering av sendingene.
  * Pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet.

  Disse lovpålagte oppgavene forsvinner ikke om du fortoller selv.

  Informasjon for privat import finner du på toll.no.

 • Bøker er normalt avgiftfrie. Hvis sendingen din inneholder andre varer, som ikke er spesifisert i tolldokumentasjonen, er det korrekt at du skal betale mva for sendingen.

  Dersom tolldokumentasjonen er spesifisert på hver enkelt vare, vil kun øvrige varer bli avgiftsbelastet. Det vil si at bøkene ikke vil bli momsbelagt.

 • Nei, du må ikke betale avgifter.

  Sendingen blir returnert etter 3 uker hvis du ikke foretar deg noe.

  Vil du at sendingen skal returneres før 3 uker har gått, må du skrive ”Retur nektet mottatt” på hentemeldingen og levere den til Posten. Sender vil bli belastet med returporto for pakker.

 • Fra 1. januar 2019 ble tollvilkår for internasjonale postavtaler endret. Endringene medfører at mottaker av postsendingen vil være ansvarlig for å betale fortollingspris for enten en forenklet fortolling eller en ordinær fortolling,  i tillegg til importavgifter som moms, evt. toll og særavgifter. Dersom pakken kommer inn under tollfrigrensen blir ikke mottaker belastet med en fortollingspris.