Toll og avgifter?

Fortolling av sendinger fra utlandet

 • For de fleste sendinger fra utlandet betaler du mva og eventuelle andre avgifter (toll og særavgifter) når du kjøper varer i nettbutikken.
 • Posten fortoller varer over 350 kroner, hvis avgifter ikke blir betalt gjennom nettbutikken på forhånd.
 • Gaver kan ha en verdi opptil 1000 kroner før du må fortolle.

Når må jeg betale toll?

Alle varekjøp i utlandet er i utgangspunktet mva-pliktige. Det er kun enkelte tekstiler, næringsmidler og restriksjonsbelagte varer som kan få ekstra kostnader i form av toll- og særavgifter.

Skal du kjøpe noe fra utlandet og lurer på hvor mye du må betale? Bruk Tolletatens importkalkulator og les mer om netthandel på toll.no/no/netthandel.

Mer om gaver sendt fra utlandet.

Nye tollregler for import fra 2020

Fra 1.1.2020 kom det nye regler fra myndighetene når du kjøper næringsmidler fra utlandet.

Fra 1.4.2020 er det nye regler for kjøp av varer fra utlandet som medfører at du må betale avgifter fra første krone. Les mer om VOEC (VAT on E-commerce) og de nye tollreglene.

Hovedregelen er at mva skal betales i utenlandsk nettbutikk, akkurat som når du handler i Norge. Denne ordningen gjelder for alle varer med verdi opptil 3000 kroner, som ikke er restriksjonsbelagte. Les mer på regjeringen.no

Våre fortollingstjenester

I tilfeller hvor avgifter ikke er betalt gjennom nettbutikken på forhånd, tilbyr Posten følgende fortollingstjenester:

 • Varer med verdi opptil 350 kroner vil du normalt motta i postkassen

Posten vil inntil videre ikke fortolle de fleste lavverdisendinger (verdi inntil kr 350) før det nye regelverket er implementert. Når det er på plass vil det komme en løsning for betaling av mva, toll og fortolling på posten.no før du tar varene i bruk. 

 • Varer med verdi mellom 350 og 3000 kroner, vil bli Forenklet fortollet*

Forenkling betyr færre krav til detaljert varebeskrivelse, samt at Posten ikke trenger ditt fødsels- og personnummer for å fortolle. Sendingen henter du på Posten. Da betaler du avgiftene og Postens fortollingspris.

Unntak fra forenklet fortolling er varer hvor myndighetene krever full fortolling. Eksempler på dette er kunst, antikviteter, samt restriksjonsbelagte varer som alkohol, tobakksvarer, legemidler, kosttilskudd og alt av mat- og drikkevarer. 

 • Varer med verdi over 3000 kroner eller som krever full fortolling**

Full fortolling betyr at Posten beregner avgifter på varene ut fra en detaljert varebeskrivelse samt at vi knytter mottakers fødsels- og personnummer til fortollingen. Sendingen henter du på Posten. Da betaler du avgiftene og Postens fortollingspris.

Pris på fortolling

Hva som prises Pris
Forenklet fortolling pr. oppdrag. Gjelder varer med verdi fra kr 350 - 3000.* 149,–
Fortolling pr. sending med verdi over kr 3000 og for sendinger med restriksjonsbelagte varer.** 299,–
Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad 149,–
Tollrefusjon 599,–
Innhenting av importdokumentasjon 149,–
Fortolling per sending til Svalbard 299,–

 

Manglende informasjon ved fortolling

En fortolling krever ofte detaljerte opplysninger om vare og mottaker. Det hender at informasjonen som følger med sendingen ikke er detaljert nok. Da tar Posten kontakt med deg. I meldingen du mottar, opplyser vi hva vi mangler og hva du må gjøre for at Posten skal kunne fortolle sendingen for deg. Du kan sende inn manglende informasjon her.

I påvente av svar fra deg ligger sendingen på Postens tollager. Svarfristen er 14 dager, før Posten returnerer sendingen.

Alderskontroll på enkelte varer

Ved kjøp av tobakksvarer og alkoholholdig drikke vil Posten utføre en alderskontroll ved utlevering. 

Mottaker må betale kontrollavgiften på 49 kroner for denne kontrollen.

Spørsmål og svar

 • Fra 1.1.2020 kom det nye regler fra myndighetene når du kjøper næringsmidler fra utlandet. Det betyr at Posten må fortolle og kreve opp avgifter for denne type varer. Les mer om restriksjonsbelagte varer.

 • Beregningsgrunnlaget er hentet fra tolldokumentasjonen avsender har lagt ved sendingen.

 • Posten bruker Tolletatens valutakurs. Denne endres ukentlig og baserer seg på kursen fra Norges Bank.  Siden Norges Bank justerer valutakursene hyppigere enn Tolletaten vil det forekomme avvik.

  Tolletatens valutakurser.

 • Posten har sendt deg en melding om at vi har en sending til deg. Sendingen mangler-/eller har ufullstendig tolldokumentasjon.
  Det er viktig at du skaffer det vi etterspør. Når vi mottar informasjon fra deg, vil vi tollbehandle sendingen og sende den videre til deg så snart som mulig.

  Send inn manglende informasjon fra denne siden.

 • Posten må dekke kostnader vi har i forbindelse med behandling av alle sendinger, inklusive sendinger til kunder som fortoller selv.
  Prisen skal dekke våre kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet: ankomstbehandling, registrering av sendingene og pliktig tollagerregnskap overfor Tolletaten. 
  Disse lovpålagte oppgavene må vi også foreta på sendinger kunder fortoller selv. Posten gjør forenklet fortolling automatisk, men ved fullfortolling (vareverdi over kr 3000) kan du som kunde reservere deg og utføre fortollingen selv.

 • Av hentemeldingen fremgår det hvilke importavgifter som er beregnet. For å beregne avgifter benytter vi vare- og verdiangivelse som følger sendingen. Om du mener utregningen er feil må du dokumentere feilen. Ta kontakt med kundeservice før du henter sendingen din.

  Dersom Posten ikke kan lastes for feil i avgiftsberegningen må du søke refusjon via Altinn. Se Tolletatens nettsider som gir god informasjon og veiledning når du vil søke om refusjon av for mye betalt mva- og tollavgifter, samt i de tilfeller du krever refusjon av avgifter når du returnerer varer.   

 • Prisen dekker kostnadene knyttet til lovpålagte oppgaver som Posten må utføre: ankomstbehandling, klassifisering og registrering av varene, beregning og innkreving av avgifter, oppgjør til myndighetene, samt lagring i påvente av betaling fra mottaker. Fullfortolling koster mer enn forenklet fortolling fordi dokumentasjonskravet og detaljeringsgraden i en fullfortolling er høyere enn for forenklet fortolling.

 • Dersom du ikke har betalt norsk mva og andre avgifter gjennom kjøp i nettbutikken må du betale avgifter når varen kommer til Norge.  Det gjelder også gaver med verdi over 1000 kroner. Les mer på toll.no/no/netthandel.

 • Vi kan foreta forenklet fortolling på varer til privatpersoner med verdi opp til kr  3000 (eksklusive transport og forsikring) dersom avsender ikke har krevd inn norske avgifter på forhånd. Ordningen omfatter ikke restriksjonsbelagte varer som eksempelvis matvarer, alkohol og tobakksvarer.

  Forenklingen består av mindre krav til detaljert varebeskrivelse og det er ikke behov for å identifisere mottaker med fødsels- og personnummer.

 • Prisen for egenfortolling og prisen for forenklet fortolling er den samme. Dette skyldes at Postens lovpålagte oppgaver er omtrent like omfattende ved forenklet fortolling som når du fortoller selv.

 • Bøker er normalt avgiftsfrie. Inneholder sendingen din andre varer, må de fortolles. Du betaler mva og evt. andre avgifter samt fortollingspris for disse varene.
  Bøkene vil bli holdt utenom så lenge de er spesifisert på tollinformasjonen fra avsender.

 • Nei, du må ikke betale. Sendingen blir returnert etter 2 uker hvis du ikke henter sendingen.

 • Ta kontakt med kundeservice slik at vi kan avklare hva som har skjedd. Årsaken skyldes antakelig manglende merking av sendingen fra utlandet.  Du må betale Posten og deretter ta kontakt med nettbutikken du handlet i for å ordne opp. 

 • Merverdiavgift, toll- og særavgifter.  Se Tolletatens oppsummering på hva du skal betale når du handler på nett.