Toll og avgifter?

Fortolling av sendinger fra utlandet

 • For de fleste sendinger fra utlandet betaler du mva og eventuelle andre avgifter (toll og særavgifter) når du kjøper varer i nettbutikken.
 • Posten fortoller varer over 350 kroner, hvis avgifter ikke blir betalt gjennom nettbutikken på forhånd.,–
 • Gaver kan ha en verdi opptil 1000,– kroner før du må fortolle.

Når må jeg betale toll?

Alle varekjøp i utlandet er i utgangspunktet mva-pliktige. Det er kun enkelte tekstiler, næringsmidler og restriksjonsbelagte varer som kan få ekstra kostnader i form av toll- og særavgifter.

Skal du kjøpe noe fra utlandet og lurer på hvor mye du må betale? Bruk Tolletatens importkalkulator og les mer om netthandel på toll.no/no/netthandel.

Mer om gaver sendt fra utlandet.

Nye tollregler for import fra 2020

Fra 1.1.2020 kom det nye regler fra myndighetene når du kjøper næringsmidler fra utlandet.

Fra 1.4.2020 er det nye regler for kjøp av varer fra utlandet som medfører at du må betale avgifter fra første krone. Les mer om VOEC (VAT on E-commerce) og de nye tollreglene.

Hovedregelen er at mva. skal betales i utenlandsk nettbutikk, akkurat som når du handler i Norge. Denne ordningen gjelder for alle varer med verdi opptil 3000,– kroner, som ikke er restriksjonsbelagte. Les mer på regjeringen.no.

Våre fortollingstjenester

I tilfeller hvor avgifter ikke er betalt gjennom nettbutikken på forhånd, tilbyr Posten følgende fortollingstjenester:

 • Varer med verdi opptil 350,– kroner vil du normalt motta i postkassen

Posten vil inntil videre ikke fortolle de fleste lavverdisendinger (verdi inntil 350,– kroner) før det nye regelverket er implementert. Når det er på plass vil det komme en løsning for betaling av mva, toll og fortolling på posten.no før du tar varene i bruk. 

 • Varer med verdi mellom 350,– og 3000,– kroner, vil bli Forenklet fortollet*

Forenkling betyr færre krav til detaljert varebeskrivelse, samt at Posten ikke trenger ditt fødsels- og personnummer for å fortolle. Sendingen henter du på Posten. Da betaler du avgiftene og Postens fortollingspris.

Digital betalingstjeneste
Posten tester fremtidens digitale tollbetalingsløsning for enkelte sendinger. Det betyr at du kan motta fortollede sendinger rett i postkassa. Dersom du har Posten-appen vil du motta varsel og få mulighet til å betale i appen. Dersom du ikke har Posten-appen, vil du få betalingsvarsel via Digipost eller et brev og du kan betale på posten.no/import.

NB! Du vil aldri motta SMS eller e-post fra Posten med beskjed om å betale for å motta sendinger. Vi benytter kun egne trygge kanaler (Posten-appen, Digipost og brev).

Unntak fra forenklet fortolling er varer hvor myndighetene krever full fortolling. Eksempler på dette er kunst, antikviteter, samt restriksjonsbelagte varer som alkohol, tobakksvarer, legemidler, kosttilskudd og alt av mat- og drikkevarer. 

 • Varer med verdi over 3000,– kroner eller som krever full fortolling**

Full fortolling betyr at Posten rapporterer varene for import til Tollmyndighetene, beregner avgifter ut fra en detaljert varebeskrivelse og vi knytter mottakers fødsels- og personnummer til fortollingen. Sendingen henter du på Posten. Da betaler du eventuelle importavgifter og Postens fortollingspris.

Pris på fortolling

Hva som prises Pris
Forenklet fortolling pr. oppdrag.
Gjelder varer med verdi fra 350 – 3000 kroner.*
149,–
Fortolling pr. sending med verdi over 3000 kroner og
for sendinger med  restriksjonsbelagte varer.**
299,–
Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad 149,–
Tollrefusjon 599,–
Innhenting av tolldokumentasjon 149,–
Fortolling per sending til Svalbard 299,–

Manglende informasjon ved fortolling

En fortolling krever ofte detaljerte opplysninger om vare og mottaker. Det hender at informasjonen som følger med sendingen ikke er detaljert nok. Da tar Posten kontakt med deg. I meldingen du mottar, opplyser vi hva vi mangler og hva du må gjøre for at Posten skal kunne fortolle sendingen for deg. Du kan sende inn manglende informasjon her.

I påvente av svar fra deg ligger sendingen på Postens tollager. Svarfristen er 14 dager, før Posten returnerer sendingen.

Alderskontroll på enkelte varer

Ved kjøp av tobakksvarer og alkoholholdig drikke vil Posten utføre en alderskontroll ved utlevering. 

Mottaker må betale kontrollavgiften på 49,– kroner for denne kontrollen.

Iverksatte sanksjoner i anledning krigen i Ukraina

Den gjeldende krigssituasjonen påvirker tollhåndteringen blant annet med en rekke eksport- og importforbud. Vi anbefaler våre kunder, som handler med Russland, Belarus og visse områder i Ukraina, å benytte følgende kanaler for å få tak i siste oppdatert informasjon om hva som til enhver tid gjelder:
  
Norge: Import og eksportrestriksjoner mot Russland – Tolletaten 

Sverige: Ukrainakriget och tullhanteringen – Tullverket

Danmark: Situationen i Ukraine – Toldstyrelsen

Spørsmål og svar

 • Posten jobber for at du kan motta flest mulig av sendinger fra utlandet rett dit du foretrekker å motta. For å betale for sendinger som er fortollet og levert i postkassa kan du benytte Posten-appen eller posten.no/import.

 • Posten jobber for at du kan motta flest mulig av sendinger fra utlandet rett dit du foretrekker å motta. For å betale for sendingen du har fått varsel om benytter du posten.no/import.

 • Posten jobber for at du kan motta flest mulig av sendinger fra utlandet rett dit du foretrekker å motta. For å lage en god løsning for så mange kunder som mulig tester vi levering rett i postkassa og digital betalingsløsning for import-mva, toll og fortolling for et lite utvalg sendinger.

 • Når sendinger er for stor til å leveres i postkassen kan den hentes på Posten. Du betaler fremdeles i Posten-appen eller på posten.no/import.

 • Fra 1.1.2020 kom det nye regler fra myndighetene når du kjøper næringsmidler fra utlandet. Det betyr at Posten må fortolle og kreve opp avgifter for denne type varer. Les mer om restriksjonsbelagte varer.

 • Beregningsgrunnlaget er hentet fra tolldokumentasjonen avsender har lagt ved sendingen.

 • Posten bruker Tolletatens valutakurs. Denne endres ukentlig og baserer seg på kursen fra Norges Bank.  Siden Norges Bank justerer valutakursene hyppigere enn Tolletaten vil det forekomme avvik.

  Tolletatens valutakurser.

 • Posten har sendt deg en melding om at vi har en sending til deg. Sendingen mangler-/eller har ufullstendig tolldokumentasjon.
  Det er viktig at du skaffer det vi etterspør. Når vi mottar informasjon fra deg, vil vi tollbehandle sendingen og sende den videre til deg så snart som mulig.

  Send inn manglende informasjon fra denne siden.

 • Posten må dekke kostnader vi har i forbindelse med behandling av alle sendinger, inklusive sendinger til kunder som fortoller selv.
  Prisen skal dekke våre kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet: ankomstbehandling, registrering av sendingene og pliktig tollagerregnskap overfor Tolletaten. 
  Disse lovpålagte oppgavene må vi også foreta på sendinger kunder fortoller selv. Posten gjør forenklet fortolling automatisk, men ved fullfortolling (vareverdi over kr 3000) kan du som kunde reservere deg og utføre fortollingen selv.

 • Av hentemeldingen fremgår det hvilke importavgifter som er beregnet. For å beregne avgifter benytter vi vare- og verdiangivelse som følger sendingen. Om du mener utregningen er feil må du dokumentere feilen. Ta kontakt med kundeservice før du henter sendingen din.

  Dersom Posten ikke kan lastes for feil i avgiftsberegningen må du søke refusjon via Altinn. Se Tolletatens nettsider som gir god informasjon og veiledning når du vil søke om refusjon av for mye betalt mva- og tollavgifter, samt i de tilfeller du krever refusjon av avgifter når du returnerer varer.

 • Prisen dekker kostnadene knyttet til lovpålagte oppgaver som Posten må utføre: ankomstbehandling, klassifisering og registrering av varene, beregning og innkreving av eventuelle avgifter, oppgjør til myndighetene, samt lagring i påvente av betaling fra mottaker. Fullfortolling koster mer enn forenklet fortolling fordi dokumentasjonskravet og detaljeringsgraden i en fullfortolling er høyere enn for forenklet fortolling.

 • Dersom du ikke har betalt norsk mva. og andre avgifter gjennom kjøp i nettbutikken må du betale avgifter når varen kommer til Norge.  Det gjelder også gaver med verdi over 1000 kroner. Les mer på toll.no/no/netthandel.

 • Vi kan foreta forenklet fortolling på varer til privatpersoner med verdi opp til 3000,– kroner (eksklusive transport og forsikring) dersom avsender ikke har krevd inn norske avgifter på forhånd. Ordningen omfatter ikke restriksjonsbelagte varer som eksempelvis matvarer, alkohol og tobakksvarer.

  Forenklingen består av mindre krav til detaljert varebeskrivelse og det er ikke behov for å identifisere mottaker med fødsels- og personnummer.

 • Prisen for egenfortolling og prisen for forenklet fortolling er den samme. Dette skyldes at Postens lovpålagte oppgaver er omtrent like omfattende ved forenklet fortolling som når du fortoller selv.

 • Bøker er normalt avgiftsfrie. Inneholder sendingen din andre varer, må de fortolles. Du betaler mva og evt. andre avgifter samt fortollingspris for disse varene.
  Bøkene vil bli holdt utenom så lenge de er spesifisert på tollinformasjonen fra avsender.

 • Nei, du må ikke betale. Sendingen blir returnert etter 2 uker hvis du ikke henter sendingen.

 • Ta kontakt med kundeservice før du henter sendingen, slik at vi kan avklare hva som har skjedd. Årsaken skyldes antakelig manglende merking av sendingen fra utlandet. Har du hentet sendingen og betalt importavgifter til Posten, må du ta kontakt med nettbutikken for å be dem om refusjon. 

  Viser det seg at sendingen er korrekt merket,  søker vi myndighetene om refusjon og refunderer deg i etterkant.

 • Merverdiavgift, toll- og særavgifter.  Se Tolletatens oppsummering på hva du skal betale når du handler på nett.

 • Posten benytter Tolletatens offisielle valutakurser, som oppdateres ukentlig. Dersom du har handlet i en valuta som ikke er listet opp av tolletaten benyttes Norges Banks daglig oppdaterte valutakurser. I svært sjeldne tilfeller kan det forekomme valutaer som ikke er listet opp av Norges Bank. Da tar Posten kontakt med deg for å få dokumentasjon på faktisk betalt beløp innen sendingen fortolles.

 • Beregningsgrunnlaget kommer i tolldokumentasjon som sendes elektronisk fra avsender. 

 • Eksempler på typiske personopplysninger som Posten behandler er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse. Fødselsnummer kreves kun i spesielle tilfeller. Les om hvordan Posten behandler dine personopplysninger.

 • Posten trenger dine personopplysninger for å kunne utføre fortollingstjenester i tråd med den autorisasjonen Tolletaten har gitt Posten. Les om hvordan Posten behandler dine personopplysninger.

 • Hovedregelen er at du skal betale mva. for kunstverk du importerer til Norge. I visse tilfeller kan du få godkjent fullt eller delvis fritak for mva., men da må du kunne dokumentere at kunstverket innfrir krav for en avgiftsfri import. Denne type varer for import krever en fullfortolling og vil gi en fortollingspris å betale.

  For mer informasjon: Kunstverk og meirverdiavgift – Tolletaten