Toll- og avgiftsregler for privatimport, herunder netthandel

Ulike varegrupper har ulike toll- og avgiftsregler. Dette er viktig å tenke på når du handler fra utenlandske nettbutikker.

Legemidler

Regelverket for kjøp av legemidler fra utlandet er meget strengt. Det betyr i praksis at det er svært få, eller ingen legemidler, du som privatperson kan importere til Norge. Mottar du en sending som inneholder ulovlige legemidler, får du varsel om at innholdet er beslaglagt og vil bli destruert, eller at sendingen vil bli returnert.

Her er noen årsaker til at legemidler ikke er tillatt å importere:

 • Det mangler norsk godkjenning og pakning
 • Legemiddelet er importert fra land utenfor EØS
 • Legemiddelet er reseptpliktig i Norge
 • Mengden som importeres er større enn tre måneders normalbruk
 • Legemiddelet er til dyr
 • Legemiddelet er ikke til personlig medisinsk bruk

Les mer om reglene for privatimport av legemidler på Statens legemiddelverk.

Kosttilskudd og næringsmidler

Med kosttilskudd mener vi for eksempel vitaminprodukter, mineraler, omega-3-oljer, slankemidler, proteindrikker og -pulver, restitusjonsprodukter og naturmidler.

På næringsmidler er det 15 prosent merverdiavgift. I tillegg er det toll og særavgifter på noen næringsmidler avhengig av innhold og i hvilket land det er produsert.

Kosttilskudd eller næringsmidler?

Selv om et produkt ikke regnes som et legemiddel i det landet du handler, kan innholdet medføre at det klassifiseres som legemiddel i Norge. Hvis kosttilskuddet du har kjøpt klassifiseres som et legemiddel, så er det reglene for import av legemidler som gjelder. Slike produkter kan derfor bli beslaglagt og destruert av Tolletaten.

Les mer om kosttilskudd hos Mattilsynet.

OBS: Det kan være en risiko for at det kosttilskudd du innfører inneholder dopingmidler eller narkotiske stoffer. Du kan bli straffeforfulgt hvis du importerer slike produkter. Kosttilskudd kan ha innhold fra truede plante- eller dyrearter som er forbudt. Tolletaten beslaglegger kosttilskuddet når dette blir oppdaget.

Alkohol

Privatpersoner kan importere øl, vin, brennevin og annen alkoholholdig drikke til privat bruk uten å søke om tillatelse. For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For brennevin eller annen drikke med alkoholstyrke over 22 volumprosent, må du være over 20 år.

Ved import av alkoholholdige drikkevarer må du betale avgifter (mva, toll og særavgifter) for hele partiet. Avgiftene må du betale selv om alkoholen er mottatt som gave, arv eller er en del av flyttegods. I tillegg til avgifter til staten, må du betale Posten for fortollingsoppdraget.

Sendingene vil ved utlevering følge Norsk lovgiving, det vil si at det foretas en alderskontroll. Mottaker skal ikke være synlig beruset og må være over 18 eller 20 år. Utlevering skjer iht. vinmonopolets åpningstider. Mottaker betaler en kontrollavgift ved utlevering.

Tobakksvarer inkl. snus

Privatpersoner «kan» motta tobakksvarer (inkludert snus) fra utlandet, men i praksis er det ikke mulig for privatpersoner å importere tobakksvarer på grunn av svært strenge importregler fra Helsedirektoratet.

 • Varen skal være merket med advarsel, tekstet på norsk (Lov om vern mot tobakksskader, § 3)
 • Man må være minst 18 år for å få lov til å kjøpe snus (Lov om vern mot tobakksskader, § 5)

Mottar du en sending som inneholder tobakks- og nikotinprodukter i strid mot Norsk lovverk, får du varsel om at innholdet er tilbakeholdt, hvor du har 10 dager på å begrunne lovlig innførsel. Dersom vi ikke mottar svar innen fristen, destrueres tobakks-/nikotinproduktene. Inneholder sendingen produkter som er lovlig innført, vil denne delen av sendingen bli videresendt.

For lovlig innførsel av tobakks- og nikotinprodukter vil du måtte betale avgifter (mva, toll og særavgifter). Det gjelder også om tobakksvaren er sendt som gave, arv eller flyttegods. Ved utlevering må du i tillegg betale Posten for fortollingsoppdraget, samt en avgift for pålagt alderskontroll iht. Norsk lovgiving.

For mer informasjon, se Tolletatens sider.

Klær og sko

Klær er en av de få varetypene som det kan være toll på. Tollsatsene er forskjellige avhengig av typen plagg. Sko er tollfritt.

Du må uansett betale merverdiavgift på 25 prosent når du handler klær og sko fra utlandet. Posten tar betalt for fortolling dersom norske avgifter ikke er betalt i den utenlandske nettbutikken.

Spørsmål og svar om toll og avgifter

Betale avgifter

 • Posten jobber for at du kan motta flest mulig av sendinger fra utlandet rett dit du foretrekker å motta. For å betale for sendinger som er fortollet og levert i postkassa kan du benytte Posten-appen eller posten.no/import.

 • Posten jobber for at du kan motta flest mulig av sendinger fra utlandet rett dit du foretrekker å motta. For å betale for sendingen du har fått varsel om benytter du posten.no/import.

 • Posten jobber for at du kan motta flest mulig av sendinger fra utlandet rett dit du foretrekker å motta. For å lage en god løsning for så mange kunder som mulig tester vi levering rett i postkassa og digital betalingsløsning for import-mva, toll og fortolling for et lite utvalg sendinger.

 • Når sendinger er for stor til å leveres i postkassen kan den hentes på Posten. Du betaler fremdeles i Posten-appen eller på posten.no/import.

 • Fra 1.1.2020 kom det nye regler fra myndighetene når du kjøper næringsmidler fra utlandet. Det betyr at Posten må fortolle og kreve opp avgifter for denne type varer. Les mer om restriksjonsbelagte varer.

 • Posten må dekke kostnader vi har i forbindelse med behandling av alle sendinger, inklusive sendinger til kunder som fortoller selv.
  Prisen skal dekke våre kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver som blant annet: ankomstbehandling, registrering av sendingene og pliktig tollagerregnskap overfor Tolletaten. 
  Disse lovpålagte oppgavene må vi også foreta på sendinger kunder fortoller selv. Posten gjør forenklet fortolling automatisk, men ved fullfortolling (vareverdi over kr 3000) kan du som kunde reservere deg og utføre fortollingen selv.

 • Prisen dekker kostnadene knyttet til lovpålagte oppgaver som Posten må utføre: ankomstbehandling, klassifisering og registrering av varene, beregning og innkreving av avgifter, oppgjør til myndighetene, samt lagring i påvente av betaling fra mottaker. Fullfortolling koster mer enn forenklet fortolling fordi dokumentasjonskravet og detaljeringsgraden i en fullfortolling er høyere enn for forenklet fortolling.

 • Dersom du ikke har betalt norsk mva og andre avgifter gjennom kjøp i nettbutikken må du betale avgifter når varen kommer til Norge.  Det gjelder også gaver med verdi over 1000 kroner. Les mer på toll.no/no/netthandel.

 • Nei, du må ikke betale. Sendingen blir returnert etter 2 uker hvis du ikke henter sendingen.

 • Ta kontakt med kundeservice før du henter sendingen, slik at vi kan avklare hva som har skjedd. Årsaken skyldes antakelig manglende merking av sendingen fra utlandet. Har du hentet sendingen og betalt importavgifter til Posten, må du ta kontakt med nettbutikken for å be dem om refusjon. 

  Viser det seg at sendingen er korrekt merket,  søker vi myndighetene om refusjon og refunderer deg i etterkant.

Utregning og valutakurser

 • Beregningsgrunnlaget er hentet fra tolldokumentasjonen avsender har lagt ved sendingen.

 • Posten bruker Tolletatens valutakurs. Denne endres ukentlig og baserer seg på kursen fra Norges Bank.  Siden Norges Bank justerer valutakursene hyppigere enn Tolletaten vil det forekomme avvik.

  Tolletatens valutakurser.

 • Av hentemeldingen fremgår det hvilke importavgifter som er beregnet. For å beregne avgifter benytter vi vare- og verdiangivelse som følger sendingen. Om du mener utregningen er feil må du dokumentere feilen. Ta kontakt med kundeservice før du henter sendingen din.

  Dersom Posten ikke kan lastes for feil i avgiftsberegningen må du søke refusjon via Altinn. Se Tolletatens nettsider som gir god informasjon og veiledning når du vil søke om refusjon av for mye betalt mva- og tollavgifter, samt i de tilfeller du krever refusjon av avgifter når du returnerer varer.

 • Prisen for egenfortolling og prisen for forenklet fortolling er den samme. Dette skyldes at Postens lovpålagte oppgaver er omtrent like omfattende ved forenklet fortolling som når du fortoller selv.

 • Bøker er normalt avgiftsfrie. Inneholder sendingen din andre varer, må de fortolles. Du betaler mva og evt. andre avgifter samt fortollingspris for disse varene.
  Bøkene vil bli holdt utenom så lenge de er spesifisert på tollinformasjonen fra avsender.

 • Posten benytter Tolletatens offisielle valutakurser, som oppdateres ukentlig. Dersom du har handlet i en valuta som ikke er listet opp av tolletaten benyttes Norges Banks daglig oppdaterte valutakurser. I svært sjeldne tilfeller kan det forekomme valutaer som ikke er listet opp av Norges Bank. Da tar Posten kontakt med deg for å få dokumentasjon på faktisk betalt beløp innen sendingen fortolles.

Vi trenger mer dokumentasjon/tollinformasjon

 • Posten har sendt deg en melding om at vi har en sending til deg. Sendingen mangler-/eller har ufullstendig tolldokumentasjon.
  Det er viktig at du skaffer det vi etterspør. Når vi mottar informasjon fra deg, vil vi tollbehandle sendingen og sende den videre til deg så snart som mulig.

  Send inn manglende informasjon fra denne siden.

Hva betyr de forskjellige avgiftene?

 • Vi kan foreta forenklet fortolling på varer til privatpersoner med verdi opp til kr  3000 (eksklusive transport og forsikring) dersom avsender ikke har krevd inn norske avgifter på forhånd. Ordningen omfatter ikke restriksjonsbelagte varer som eksempelvis matvarer, alkohol og tobakksvarer.

  Forenklingen består av mindre krav til detaljert varebeskrivelse og det er ikke behov for å identifisere mottaker med fødsels- og personnummer.

 • Du skal som hovedregel innberette eller betale merverdiavgift på alle varer du importerer varer til Norge, selv om du ikke betaler toll på varene.

  Stortinget fastsetter satsen på merverdiavgift årlig. Satsen for merverdiavgiften er 25 prosent. Et unntak er næringsmidler hvor satsen er 15 prosent.

 • De fleste varer er tollfrie. Forenklet sagt er det bare toll på tekstiler (for eksempel klær) og næringsmidler (mat og drikke). Dersom det er toll på varen, betales denne til tollmyndighetene ved innførselen. For næringsmidler kan tollsatsene variere i løpet av året. Når det gjelder klær, er tollsatsen avhengig av flere forhold.

  For å vite tollsatsen må du vite varenummeret i tolltariffen, det vil si hvordan den enkelte varen er klassifisert.

 • Når du bestiller varer fra utlandet ankommer de som regel med en transportør som legger varene inn på tollager når de ankommer.

  For å kunne få ut varene fra tollageret og ta de i bruk, må de tollekspederes. Den vanligste formen for tollekspedisjon er fortolling.

 • Når du handler varer på internett, må du vanligvis betale et gebyr for fortollingsjobben til den som frakter varen. Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling transportøren tar.

  Prisen har ingen sammenheng med om det er toll på varen eller ikke. Prisen for fortollingen kommer i tillegg til fraktkostnadene, og du som mottaker må betale for dette, selv om frakten allerede er betalt eller inkludert i prisen.

 • På enkelte varer er det særavgifter. Stortinget fastsetter satsene årlig. Satser og hvordan du beregner særavgiften varierer. Hvis det er særavgift på varen du skal importere, må du sette deg inn i regelverket for denne særavgiften.

  Det er blant annet særavgift på drikkevarer, sjokolade- og sukkervarer, sukker, tobakk og engangsavgift på kjøretøy.

Nyttige lenker