Vilkår for fortolling ved mottak av sendinger fra utlandet

Pakker og brevsendinger med tollpliktig innhold (varer)

For å sikre rask utlevering av importerte varer utfører Posten en automatisk tollbehandling dersom det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne utføre dette og mottaker ikke har reservert seg mot denne tjenesten.

For at Posten skal kunne tollbehandle og fortolle korrekt, er Posten avhengig av at avsender har sendt med og fylt ut dokumenter (faktura, adressekort, tolldeklarasjon/tolletikett) korrekt.

Ved manglende dokumentasjon, kontakter Posten mottaker. Posten gjør oppmerksom på at det kan påkomme en kostnad for innhenting av manglende fortollingsdokumentasjon.

For å kunne deklarere/fortolle en vare er det et krav etter tollforskriften at mottakers fødselsnummer (11 siffer) må oppgis ved fortollingen. Dersom Posten ikke har mottakers fødselsnummer i sine registre vil mottaker bli bedt om å opplyse dette før varen kan fortolles. Når mottakers fødselsnummer er registrert i ett av Postens registre vil det foreligge kryptert, og kan senere bli benyttet av Posten for tjenester der slik bruk er påkrevet. For varer med verdi under NOK 3000 som kan fortolles på en forenklet fortollingsløsning, er det ikke krav til fødselsnummer.

Posten påtar seg ikke erstatningsansvar for forsinkelser eller feildeklarering, som er forårsaket av ukorrekt informasjon det vil si feil fra avsender eller mottaker.

Postens fortollingspriser for tollbehandlingstjenesten

Mottaker må betale en fortollingspris til Posten for henholdsvis forenklet fortolling eller ordinær fortolling, i tillegg til importavgifter til staten (moms og eventuell toll). Sendinger som kommer inn under tollfri/avgiftsfri grense vil sendes mottaker uten at Posten krever opp en pris for tollbehandling.

Avsenderbetalt fortolling betyr at avsender har betalt for tollbehandling i Norge og at mottaker kun må betale importavgifter til staten (moms og eventuell toll).

Betaling av importavgifter og en eventuell fortollingspris vil normalt kreves opp ved utlevering av avgiftspliktige varer til mottaker.

Noen varer er forbudt å importere av privatpersoner.  Varer med restriksjoner knyttet til seg, kan bety at mottaker må ha en spesiell tillatelse eller lisens for å importere varen. Mer om dette og opplysninger om importavgifter finnes på Tollvesenets nettsider.

Posten gjør oppmerksom på at det er mulig å reservere seg fra Postens fortollingstjeneste om man ønsker å gjøre fortolling i egen regi. Reservasjon gjøres ved henvendelse til Postens kundeservice i forkant av en import. Reservasjonen kan gjøres for enkeltsendinger eller for fremtidige sendinger.  Ved utlevering av postsendinger der mottaker selv har besørget fortolling, vil mottaker bli belastet en ekspedisjonspris for å dekke Postens kostnader ved ankomstbehandling, registrering av sendingene, pliktig toll-lagring og mottak av fortollingsdokumentasjon fra kunde.

Personvern

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.

Les mer om fortolling ved mottak fra utlandet