Personvernerklæring for Postens tollbehandling av pakker og brev

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Posten behandler personopplysninger ved tollbehandling av pakker og brev.

I tillegg til denne personvernerklæringen gjelder Posten Bring-konsernets generelle personvernerklæring. Der kan du lese mer om blant annet dine rettigheter, og hvordan du kan komme i kontakt med Posten for å utøve rettighetene dine, hvis du har spørsmål, eller ønsker å klage på Posten sin behandling av personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med tollbehandling av pakker og brev er Posten Bring AS, organisasjonsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

1. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor 

I dette punktet opplyser vi om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hva disse personopplysningene brukes til, og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingene. 

1.1 Formålet med Postens tollbehandling

Posten behandler personopplysninger for å utføre tolltjenester i tråd med den autorisasjoner Tolletaten har gitt Posten for tollbehandling av sendinger til og fra utlandet. 

Sendinger til og fra utlandet krever tollbehandling. Ved import til privatpersoner vil det si at sendinger, vurdert ut fra vareverdi og innhold, fortolles. For å sikre rask utlevering av importerte varer utfører Posten en automatisk tollbehandling, så lenge det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon.

Forenklet fortolling gjøres for varer til privatpersoner med verdi opp til 3000 kroner (eksklusive transport og forsikring) dersom avsender ikke har krevd inn norske avgifter på forhånd. Ordningen omfatter ikke restriksjonsbelagte varer som eksempelvis matvarer, alkohol og tobakksvarer.

Forenklingen består av færre krav til detaljert varebeskrivelse og det er ikke behov for å identifisere mottaker med fødselsnummer (11 siffer).

En standard fortolling utføres for varer inn til Norge med verdi over 3000 kroner eller når regelverk ut fra type vare krever det. Eksempler på dette er kunst, antikviteter, samt restriksjonsbelagte varer som alkohol, tobakksvarer, legemidler, kosttilskudd og alt av mat- og drikkevarer.

Når det gjelder sendinger til utlandet er kravet at Posten fortoller når vareverdi overstiger 5000 kroner, når varer skal midlertidig ut av Norge for senere gjeninnførsel og ved retur av varer.  

Ved fortolling sender Posten detaljert informasjon om varer som importeres eller eksporteres til Tolletatens fortollingssystem. Posten beregner avgifter som mva, eventuelt toll på importvarer basert på varebeskrivelsen. Det er videre et krav i tollforskriften at fødselsnummer (11 siffer) må oppgis ved fortolling i en standard tolldeklarasjon.

Dersom Posten ved import- eller eksportfortolling ikke har tilgang til fødselsnummer i sine registre, vil Posten ta kontakt for å innhente manglende informasjon slik at varen/sendingen kan fortolles. Når fødselsnummer er registrert hos Posten vil det foreligge maskert. 

Personopplysninger som behandles til dette formålet:
Navn og adresse (mottaker og avsender), sendingsnummer, fødselsnummer (ikke krav i en forenklet fortolling), beskrivelse av sendingens innhold, verdi, varetype, størrelse og vekt. For importsendinger oppgis også avgifter til staten (moms og eventuell toll). 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene for tollbehandling:
For at Posten skal ha lov til å bruke personopplysningene dine til formålet som er beskrevet over, krever GDPR at vi har et rettslig grunnlag (såkalt behandlingsgrunnlag) for dette. Det finnes flere ulike alternative behandlingsgrunnlag, hvorav Posten mener at «berettiget interesse» er det aktuelle grunnlaget ved behandling av personopplysninger i forbindelse med våre tolltjenester. Vi har ikke forankret behandlingsgrunnlaget i et krav om samtykke.

Tolloven setter krav til hvordan en sending skal fortolles. For at Posten skal kunne tollbehandle en sending på dine vegne er vi nødt til å behandle de personopplysningene som kreves etter loven. Denne behandlingen gjør vi automatisk for å sikre en mest mulig kostnadseffektiv og rask tollbehandling av dine sendinger.  

Det er viktig for Posten at vår behandling av personopplysninger ikke har negative konsekvenser for private mottakere. Derfor har vi lagt opp til en løsning hvor kunder har mulighet til å reservere seg mot at Posten fortoller på deres vegne for sendinger med verdi over 3000 kroner, samt for restriksjonsbelagte varer som eksempelvis matvarer, alkohol og tobakksvarer.

Det er ikke mulig å reservere seg mot fortolling knyttet til sendinger med verdi under 3000 kroner, da slike sendinger blir samlefortollet av Posten. Vi har vurdert det slik at selv om det ikke er mulig å reservere seg mot automatisk fortolling av slike varer, vil ikke dette være av en negativ konsekvens for mottaker, da det blir behandlet færre personopplysninger enn ved fortolling av varer over 3000 kroner. Videre er dette en mye rimeligere, raskere og mer praktisk løsning for både mottaker og Posten.

Med dette som bakgrunn mener vi at Posten har behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger i forbindelse med våre tolltjenester basert på berettiget interesse.

1.2 Formålet med Postens behandling av betalingsinformasjon

Ved import må mottaker betale en fortollingspris til Posten. Mottaker skal i tillegg betale importavgifter til staten, mva. og eventuelle tollavgifter.

Personopplysninger som behandles til dette formålet:
Navn (mottaker), adresse (mottaker), avgiftsbeløp og fortollingspris som mottaker skal betale, annen betalingsinformasjon som ordrenummer/sendingsnummer og betalingsstatus.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger til det angitte formålet: For at Posten skal kunne gjennomføre fortolling på dine vegne må vi behandle betalingsinformasjon knyttet til sendingen din. Denne behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse. 

1.3 Formålet med behandling av reservasjoner mot Postens tollbehandling

Ved å reservere seg mot at Posten fortoller sendinger med verdi over 3000 kroner eller som inneholder restriksjonsbelagte varer, er Posten nødt til å lagre nødvendige opplysninger knyttet til reservasjonen i vårt fortollingssystem, slik at vi ikke fortoller varene til personer som har reservert seg mot tjenesten.  

Personopplysninger som behandles til dette formålet:  Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger til det angitte formålet:
Informasjon om at du har valgt å reservere deg mot at Posten fortoller, behandles på grunnlag av berettiget interesse. Posten registrerer reservasjonen , slik  at vi ikke tollbehandler relevante sendinger du mottar fra utlandet. 

2. Hvordan vi deler personopplysningene dine

Vi deler bare personopplysningene dine med andre i den utstrekning (i) det følger av denne personvernerklæringen, (ii) hvis vi er forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift, eller pålegg fra offentlig myndighet, (iii) hvis slik deling er nødvendige for at vi skal ivareta våre interesser, for eksempel for at vi skal kunne forsvare oss mot krav. 

Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale).

Posten bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
Dersom Posten bruker databehandlere som befinner seg utenfor EU/EØS, sikrer Posten at disse databehandlerne behandler personopplysninger på en forsvarlig måte ved å benytte EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland.

Dersom Posten har foretatt fortolling av varer du har bestilt fra utlandet evt. skal sende, har vi lovpålagt plikt til å utlevere personopplysninger om deg (knyttet til forsendelsen) til Toll-myndighetene. 

3. Lagringstid

Posten er pliktig til å oppbevare deklarasjoner og grunnlagsdokumenter i 5 år. Dette følger av tollovgivningen og bokføringsloven.

4. Spørsmål og klage

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud: personvernombud@posten.no 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter ikke etterlever kravene i personvernlovgivningen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.