Personvernerklæring for Postens tollbehandling av pakker og brev

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Posten behandler personopplysninger ved tollbehandling av pakker og brev.

I tillegg til denne personvernerklæringen gjelder Posten Bring-konsernets generelle personvernerklæring. Der kan du lese mer om blant annet dine rettigheter, og hvordan du kan komme i kontakt med Posten for å utøve rettighetene dine, hvis du har spørsmål, eller ønsker å klage på Posten sin behandling av personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med tollbehandling av pakker og brev er Posten Bring AS, organisasjonsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

1. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor 

I dette punktet opplyser vi om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hva disse personopplysningene brukes til, og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingene. 

1.1 Formålet med Postens tollbehandling

Posten behandler personopplysninger for å utføre tolltjenester i tråd med den autorisasjonen Tolletaten har gitt Posten for tollbehandling av sendinger til og fra utlandet. 

Sendinger til og fra utlandet krever tollbehandling. Ved import til privatpersoner vil det si at varer fortolles enten ved en forenklet- eller fullfortolling. For å sikre rask utlevering av importerte varer utfører Posten en automatisk tollbehandling, dersom det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne utføre dette og mottaker ikke har reservert seg mot tjenesten.

Forenklet fortolling gjøres for varer til privatpersoner med verdi opp til 3000 kroner (eksklusive transport og forsikring) dersom avsender ikke har krevd inn norske avgifter på forhånd. Ordningen omfatter ikke restriksjonsbelagte varer som eksempelvis matvarer, alkohol og tobakksvarer.

Forenklingen består av mindre krav til detaljert varebeskrivelse og det er ikke behov for å identifisere mottaker med fødselsnummer (11 siffer).

Fullfortolling gjelder for varer inn til Norge med verdi over 3000 kroner eller varer hvor myndighetene krever full fortolling. Eksempler på dette er kunst, antikviteter, samt restriksjonsbelagte varer som alkohol, tobakksvarer, legemidler, kosttilskudd og alt av mat- og drikkevarer. 

Når det gjelder sendinger til utlandet er kravet at Posten fullfortoller når vareverdi overstiger 5000 kroner, når varer skal midlertidig ut av Norge for senere gjeninnførsel og ved retur av varer.  

Ved fullfortolling sender Posten detaljert informasjon om varer som importeres eller eksporteres til Tolletatens fortollingssystem. Posten beregner avgifter som mva, eventuelt toll på importvarer basert på varebeskrivelsen. Det er videre et krav i tollforskriften at fødselsnummer (11 siffer) må oppgis ved fullfortolling. 

Dersom Posten ved import- eller eksportfortolling ikke har tilgang til fødselsnummer i sine registre, vil Posten ta kontakt for å innhente manglende informasjon slik at varen/sendingen kan fortolles. Når fødselsnummer er registrert hos Posten vil det foreligge maskert. 

Personopplysninger som behandles til dette formålet:
Navn (mottaker og avsender), adresse (mottaker og avsender), sendingsnummer, fødselsnummer (ved fullfortolling), beskrivelse av sendingens innhold, verdi, varetype, størrelse og vekt, samt for import oppgis avgifter til staten (moms og eventuell toll). 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene til det angitte formålet: 
For at Posten skal ha lov til å bruke personopplysningene dine til formålet som er beskrevet over, krever GDPR at vi har et rettslig grunnlag (såkalt behandlingsgrunnlag) for dette. Det finnes flere ulike alternative behandlingsgrunnlag, hvorav Posten mener at «berettiget interesse» er det aktuelle grunnlaget ved behandling av personopplysninger i forbindelse med våre tolltjenester. Vi har ikke forankret behandlingsgrunnlaget i et krav om samtykke.

Tolloven setter krav til hvordan en sending skal fortolles. For at Posten skal kunne tollbehandle en sending på dine vegne er vi nødt til å behandle de personopplysningene som kreves etter loven. Denne behandlingen gjør vi automatisk for å sikre en mest mulig kostnadseffektiv og rask tollbehandling av dine sendinger.  

Det er viktig for Posten at vår behandling av personopplysninger ikke har negative konsekvenser for våre kunder. Derfor har vi lagt opp til en løsning der kunder har mulighet til å reservere seg mot at Posten gjennomfører fortolling på deres vegne. Med dette som bakgrunn mener vi at Posten har behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger i forbindelse med våre tolltjenester basert på berettiget interesse.

1.2 Formålet med Postens behandling av betalingsinformasjon

Ved import må mottaker betale en fortollingspris til Posten, både ved forenklet fortolling og ordinær/fullfortolling. Mottaker skal i tillegg betale importavgifter til staten (moms og eventuell toll) for sendinger som ikke kvalifiserer til tollfritak. 

Personopplysninger som behandles til dette formålet:
Navn (mottaker), adresse (mottaker), avgiftsbeløp og fortollingspris som mottaker skal betale, annen betalingsinformasjon som ordrenummer/sendingsnummer og betalingsstatus.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger til det angitte formålet: 
For at Posten skal kunne gjennomføre fortolling på dine vegen er vi nødt til å behandle betalingsinformasjon knyttet til sendingen din. Denne behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse.  

1.3 Formålet med behandling av reservasjoner mot Postens tollbehandling

Dersom man ønsker å reservere seg mot Postens fortollingstjenester er Posten nødt til å lagre informasjon om dette, slik at Posten ikke fortoller varene til personer som har reservert seg mot tjenesten.  

Personopplysninger som behandles til dette formålet: 
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger til det angitte formålet:
Informasjon om at du har valgt å reservere deg mot Postens fortollingstjenester behandles på grunnlag av berettiget interesse, da Posten er nødt til å vite at du har reservert deg mot tjenesten for at vi ikke skal tollbehandle sendinger du skal motta/sende til/fra utlandet. 

2. Hvordan vi deler personopplysningene dine

Vi deler bare personopplysningene dine med andre i den utstrekning (i) det følger av denne personvernerklæringen, (ii) hvis vi er forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift, eller pålegg fra offentlig myndighet, (iii) hvis slik deling er nødvendige for at vi skal ivareta våre interesser, for eksempel for at vi skal kunne forsvare oss mot krav. 

Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale).

Posten bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Dersom Posten bruker databehandlere som befinner seg utenfor EU/EØS, sikrer Posten at disse databehandlerne behandler personopplysninger på en forsvarlig måte ved å benytte EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland.

Dersom Posten har foretatt fortolling av varer du har bestilt fra utlandet evt. skal sende, har vi lovpålagt plikt til å utlevere personopplysninger om deg (knyttet til forsendelsen) til Tollmyndighetene. 

3. Lagringstid

Posten er pliktig til å oppbevare deklarasjoner og grunnlagsdokumenter i 5 år. Dette følger av tollforskriften og bokføringsloven.

4. Spørsmål og klage

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud: personvernombud@posten.no 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter ikke etterlever kravene i personvernlovgivningen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.