Posten Bring hever ambisjonen med nytt klimamål

Posten Bring hever ambisjonen med nytt klimamål

Innen 2030 skal alle Posten Brings egeneide kjøretøy drives av el eller biogass. Den offensive omstillingen av bilparken er et av flere grep som er besluttet for at konsernets nye klimamål skal innfris.

Posten- og Bring-elbiler i vinterlandskap
Publisert 07.03.2024

Siden 2012 har Posten Bring redusert utslippene med 55 prosent. Konsernet er kommet langt i miljøarbeidet, men fortsatt gjenstår det store og krevende kutt. Nå økes både tempo og ambisjonsnivå i klimaarbeidet.

– Vårt nye klimamål innebærer at i 2030 skal klimagassutslippene være redusert med 38 prosent fra 2022-nivå, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring.

Vi skal være en drivkraft i omstillingen til et lavutslippssamfunn, og med dette ambisiøse målet og arbeidet vi har foran oss drar vi bransjen og samfunnet i riktig retning. 

Tone Wille, konsernsjef

Betydelige investeringer

Den nye, ambisiøse målsetningen innebærer omfattende investeringer i blant annet elektriske lastebiler, ladeinfrastruktur, energiproduksjon og togtransport, over de neste seks årene.

Posten Bring har de siste årene utstedt grønne obligasjoner for 3,5 milliarder kroner. Disse midlene benyttes blant annet til å etablere terminaler som innfrir høye miljøsertifiseringskrav og anskaffelser av nye elektriske kjøretøy. I 2021 var Posten Bring den første nordiske logistikkaktør som utstedte grønne obligasjoner.

Posten Bring har i dag Norges største elektriske kjøretøysflåte med over 2100 elektriske kjøretøy. Halvparten av Norges befolkning får nå levert post og pakker med el-kjøretøy. Innen 2030 skal alle konsernets egeneide kjøretøy gå på el eller biogass, det innebærer at rundt 3400 varebiler og lastebiler vil være elektriske, mens det forventes at rundt 130 kjøretøy vil benytte biogass.

elektrisk lastebil posten
Det er stort behov for en nasjonal ladeinfrastruktur for tunge el-kjøretøy.

Samtidig som det nå investeres betydelige beløp i elektriske kjøretøy, så bygger konsernet ut en nasjonal ladeinfrastruktur for tunge elektriske kjøretøy i Norge ved terminaler over hele landet. I Sverige og Danmark fortsetter arbeidet med å installere ladere på flere av våre terminalene.

I Norge er det behov for å øke tempoet i arbeidet med å etablere en offentlig ladeinfrastruktur for tungtransport. Denne infrastrukturen er vi og bransjen helt avhengig av for å kunne ta i bruk flere tunge el-kjøretøy og omstille til et lavutslippssamfunn.

Tone Wille, konsernsjef

Strengere miljøkrav

Det skal også gjennomføres ytterligere reduksjoner i utslippene ved at volum av gods skal flyttes fra lastebil til tog. På terminaler vil det etableres anlegg som produserer og øker selvforsyningen av fornybar energi – også til bruk av elbilene. 

– I tiden fremover vil vi stille enda strengere miljøkrav til våre samarbeidspartnere, både leverandører av transport og av varer og tjenester. Samtidig vil vi hjelpe samarbeidspartnere med å redusere utslippene ved blant annet å kunne gi tilgang på ladeinfrastruktur der det er praktisk mulig, sier Wille.

Noen utvalgte mål og tiltak:

 • Halvparten av Norges innbyggere får nå levert post og pakker med el-kjøretøy
 • Fra 2026 skal pakker og post distribueres med elektrisk varebil i de 60 mest folkerike kommunene i Norge, det tilsvarer 70 prosent av befolkningen
 • Alle konsernets egeneide kjøretøy vil gå på el eller biogass i 2030
 • Utslipp fra egne kjøretøy og bygg skal reduseres med 85 prosent innen 2030
 • Posten Bring kjøpte den første elbilen i 1994. Nå er om lag halvparten av konsernets kjøretøy på fossilfrie energikilder 
 • Utslipp fra leverandører skal reduseres med 30 prosent innen 2030
 • Det jobbes med å øke bilenes fyllingsgrad. Distribusjonsruter optimaliseres og driften effektiviseres  
 • Gods flyttes fra bil til tog, og Posten Bring er i dag Norges største bruker av gods på tog   
 • På en rekke av konsernets terminaler er det etablert eller bygges ny ladeinfrastruktur for kjøretøy, særlig lastebiler og vogntog, som krever mer spesialiserte ladefasiliteter  
 • Konsernet reduserer bruken av fly  
 • På terminaler vil det etableres anlegg som produserer og øker selvforsyningen av fornybar energi – også til bruk av elbilene
 • Energieffektivisering og redusert bruk av energi i bygg, sorteringsanlegg og maskiner
 • I Danmark skal alle varebiler som benyttes være elektriske i 2025
 • I Stockholm, Gøteborg og Malmø skal 50 prosent av varebilene som benyttes være elektriske i 2024, og 100 prosent i 2025

 

Dette forplikter Posten Bring seg til:

I 2021 satt Posten Bring, som første logistikkaktør i Norge, klimamål (Science Based Targets) mot 2030 i tråd med Parisavtalen. I dag ligger Posten Bring foran veikartet som ble lagt for to år siden, og nå heves ambisjonsnivået. Det nye miljømålet innebærer at det totale utslippet i 2030 vil reduseres med 38 prosent fra 2022-nivå.

Utslippsreduksjonen skal gjennomføres selv om konsernet forventer vekst og økte volumer i årene som kommer. Innen 2040 skal konsernet ha netto null utslipp, det betyr at utslippet må kuttes 90–95 prosent fra 2022-nivå. 

Det nye vedtatte miljømålet meldes inn til Science Based Targets initiative (SBTi), verdens ledende organ for forpliktende utslippskutt.

Del artikkelen