20. mai 2011 - Drammen 200 år

Drammen by ble stiftet i 1811, da Strømsø og Bragernes ble slått sammen. Men folk har bodd her siden steinalderen, det viser funn av mer enn 6 000 år gamle helleristninger.

200-årsjubilanten ble skapt ut fra naturgitte forutsetninger, og Drammenselva er byens varemerke. Som fløtningselv samlet Drammenselva noen av Østlandets viktigste vassdrag som sprang ut fra skogene og fjellene i Hallingdal og Valdres. Tømmeret ble hovednæringen for et helt distrikt. Byens beliggenhet midt i handelsveiene mellom øst, vest, nord og sør, skapte også grobunn for en omfattende handelsvirksomhet.

NK 1788
Kunnskapsparken / Drammen bibliotek og Union slik det ser ut i dag. Refleksjonene i elva viser fasadene på de gamle papirfabrikkene fra tidligere tider.

Trelastperioden avtok etter hvert og tok slutt på midten av 1900-tallet. I kjølvannet av treforedlingsindustrien vokste det fram andre industrigrener, først og fremst mekanisk industri, senere også elektroteknisk industri. Byens næringsliv hadde kommet seg godt gjennom etterkrigstidens g jenoppbygging, og gjennom flere omstillingsprosesser skjedde det en markert overgang fra produksjon til tjenesteytende næringer. Drammen havn har båret preg av dette. Fra i sin tid å være verdens største utførselshavn for tremasse og cellulose, ble utskipningskaiene overtatt av bilimportører. I dag er Drammen landets hovedhavn for bilimport, med lagre og klargjøringsverksteder.

Drammenselva vil alltid være byens livsnerve og varemerke. Fra å være en sterkt forurenset elv, er den g jennom de siste tiårene blitt renset. Elvebredden er opparbeidet med parker og turstier, og et nytt veisystem leder gjennomgangstrafikken utenom sentrum. Sammen med en betydelig rehabilitering av sentrale byområder, har dette gitt nytt liv til sentrum og en positiv utvikling for næringslivet.

Fakta

NK: 1788
Motiv:  Elvebyen Drammen
Design:  Kristin Granli
Foto:  © Torbjørn  Tandberg
Verdi:  Kr 9,00
Type:  Ark à 50 frimerker
Trykk:  Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland