14. september 2012 - Norsk Sykepleierforbund 100 år

24. september 1912 samlet en gruppe sykepleiersker seg i en leilighet i Stensberggaten i Kristiania. De var kommet sammen for å stifte Norsk Sykepleierskeforbund, og allerede neste kveld organiserte de generalforsamling.

På et av byens hoteller inviterte de til aftens og til forhandlinger. Ullevål-søsteren Bergljot Larsson ble valgt til forbundets første formann. Det var ikke alle som slapp gjennom nåløyet og fikk opptak i forbundet. Forbundets lover satte krav til medlemmenes faglige nivå. Søstrene måtte ha grundig utdanning eller omfattende praksis. Som emblem valgte forbundet en ”sol gjennom sky”. Det fortalte mye om yrkesidealene; en sykepleierske skulle lindre der det så mørkt ut. Søstrenes etiske nivå var viktig for forbundets stiftere.

NK 1828
Sykepleie før og nå

I mellomkrigsårene la forbundet ned et solid grunnlag for å g jøre sykepleierne til en enhetlig yrkesgruppe. Det handlet mye om å samle de beste. Forbundet markerte at det gikk et skille mellom de utdannede og de andre. På den måten opparbeidet forbundet seg også makt. De fikk rett til å definere hvem som tilhørte yrkesfellesskapet og hvem som skulle holdes utenfor. Sykepleierne kom ut av mellomkrigstiden som en klart definert yrkesgruppe. Etter krigen vedtok Stortinget Autorisasjons-loven, og med den ble godkjenning av sykepleiere gitt offentlig tyngde. I 1949 endret forbundet navn til Norsk Sykepleierforbund. Gradvis ble forbundet utviklet til også å være en fagforening i vanlig forstand. Tillitsvalgtordningen ble bygd ut for å ivareta både medlemmenes faglige utvikling og deres lønns- og arbeidsvilkår. I 1972 overrasket sykepleierne en hel nasjon med å streike for høyere lønn, for første gang. De viste med dette at det var grenser for deres tålmodighet, selv om de forvaltet liv og død. De krevde rett og slett å få være arbeidstakere på linje med andre grupper i samfunnet. Streiken ble på mange måter et  pp gjør med kallsideologien.

Siden 1970-tallet har myndighetene gjennomført en omfattende styrking av landets helsetjeneste. Det har også ført til at antall sykepleiere har økt kraftig. Norsk Sykepleierforbund har i dag 96 000 medlemmer. Forbundet er tilsluttet Unio (Hovedorgaisasjonen for universitets- og (høyskoleutdannede).

Fakta

NK 1828
Utgivelsesdag:  14. september 2012
Verdi og motiv:  Kr 13,00: Sykepleie før og nå
Foto:  © Per Svensson/Aftenposten, © Gorm Kallestad/Scanpix
Design:  Sverre Morken
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print