2. januar 2015 - Fugler

Blåmeisen (Cyanistes caeruleus) finner vi over hele landet til Narvik i nord. Bestanden øker, ulike kilder beregner antallet blåmeis i Norge til mellom 50 000 og 100 000 par.

Blåmeisen trives best i gammel løvskog, gjerne med høye trær. Der er det lettere å finne hull i stammen, der de bygger reir av mose og andre bløte materialer. Setter du opp fuglekasser i løvskog, er blåmeisen en av de første som kommer og søker husly, gjerne i konkurranse med fluesnapperen.

1896
Blåmeis

Blåmeisen legger egg i april/mai og ruger i fjorten dager. Etter ytterligere tre uker kaster ungene seg ut på sin første flukt fra reiret. Den artige og fargerike fuglen skiller seg fra kjøttmeisen ved at den har mer blåfarge  på vingene, issen og stjerten. Blåmeisen er en standfugl som stort sett holder seg i Norge også om vinteren. Den hamstrer ikke opp et vinterlager av mat, så den er en hyppig gjest på fuglebrett og andre foringsplasser.

Toppmeis (Lophophanes cristatus)
Den lett kjennelige fjærtoppen på hodet gjør det lett å skille toppmeisen fra de andre meisene. Toppmeisen hekker i barskogområder opp mot søndre del av Namdalen.

1897
Toppmeis

Den trives best i gammel furuskog eller barblandingsskog. Mest trolig er det tilgangen på mose og lav på trærne som gjør at den foretrekker denne skogstypen. Fordi det er mindre mat å finne der, holder toppmeisen seg vekk fra nyplantede områder. Den hekker heller aldri på slike steder.

Toppmeisen trives også i fuglekasser og hekker ofte tidlig i april, mye tidligere enn blåmeisen. Det antas at det hekker mellom 50 000 og 200 000 par toppmeis i Norge, men bestanden varierer fra år til år. I følge ornitolog Kjell-Ove Hauge påvirker skogbruket levekårene for toppmeisen:
- Uthogging av gammel, naturlig furuskog vil gi arten sterkt reduserte livsvilkår.

Fakta

NK 1896-1897
Utgivelsesdag 2. januar 2015
Verdier og motiv: Kr 16,00: Blåmeis
Kr 16,00: Toppmeis
Design: Viggo Ree
Arrangement: Enzo Finger Design
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print