Vilkår for bruk av app tilknyttet Posten Norge AS' pakkebokser

1. Generelt

1.1.

Posten Norge AS (heretter «Posten») tilbyr kunder å hente forsendelser fra utplasserte pakkebokser. Pakkeboksene betjenes ved bruk av en app (heretter «Appen»). Disse vilkårene regulerer kundens bruk av Appen og med det Postens pakkebokser.

1.2.

For å kunne bruke Postens pakkebokser må du opprette en profil i Appen og med det vedta de gjeldende vilkårene.

1.3.

Det er ditt ansvar å sette deg inn i de til enhver tid gjeldende vilkårene for din bruk av Appen, da også senere endringer. Ved endring av disse vilkårene vil du som kunde motta oppdaterte vilkår for din vedtakelse, som vil fremgå i Appen.

1.4.

De til enhver tid gjeldende vilkårene er tilgjengelig i Appen.

2. Opprettelse av profil og personlig PIN-kode

2.1.

For opprettelse av denne profilen må du ha fylt 16 år.

2.2.

Det er kostnadsfritt å opprette en profil for bruk av Appen.

2.3.

Profilen er personlig og må ikke benyttes av andre, med mindre det uttrykkelig fremgår at det er adgang til det (i) i disse vilkårene eller (ii) av annen skriftlig informasjon fra Posten.

2.4.

Ved opprettelse av din profil i Appen må du oppgi ditt telefonnummer. Du er selv ansvarlig for å sikre at opplysningene som til enhver tid er angitt i Appen er korrekte.

2.5.

Du vil ved opprettelsen av din profil motta en aktiveringskode på SMS. Etter at denne er mottatt og tastet inn/verifisert i Appen skal du opprette en PIN-kode. Denne PIN-koden er strengt personlig og må ikke oppgis til andre.

2.6.

Du kan via Appen gi autorisasjon til en annen person (som også har en profil i Appen) slik at vedkommende kan hente en forsendelse til deg. Dette gjøres for én enkelt forsendelse av gangen. En slik autorisasjon kan ikke tilbakekalles via Appen. Hverken avsender eller Posten kan holdes ansvarlig for tap relatert til en ikke tilbakekalt autorisasjon, eller en annens beføyelse over forsendelsen.

2.7.

Ved opprettelse av profilen gir du samtykke til at Posten og underleverandører i forbindelse med din bruk av Appen løpende kan sende deg i) informasjon om forsendelser ii) informasjon om oppdateringer og endringer i Appen og løsningen forøvrig, samt iii) informasjon om behandling av dine personopplysninger som angitt.

3. Avslutte din profil

3.1.

Du kan til enhver tid avslutte din profil ved å kontakte Postens kundeservice på telefon 22030000 eller på www.posten.no/kundeservice.

3.2.

Hvis du avslutter din profil har du ikke lenger mulighet til å hente forsendelser fra pakkeboksene ved bruk av Appen.

3.3.

Avhengig av forseelse vil Posten kunne terminere profilen eller midlertidig stanse bruken av Appen dersom det foreligger misligholdelse av disse vilkårene ved bruk av Appen eller ved annen misligholdende ved bruk av pakkeboksene.

4. Bruk av personopplysninger

4.1.

Det vises til Postens personvernerklæring.

4.2.

Alle personopplysninger behandles fortrolig. Appen driftes av en underleverandør til Posten og det er denne underleverandøren som behandler og lagrer personopplysningene i Appen. Posten har inngått en egen databehandleravtale med underleverandøren, som regulerer den aktuelle behandlingen.

4.3.

Appen vil samle inn og behandle de personopplysninger som er nødvendig å ha for at Posten skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg som bruker. For at tjenesten skal fungere må Posten via sin underleverandør oversende (i) telefonnummeret tilknyttet (ii) kollinummeret som skal utleveres fra pakkeboksen. Dette er de eneste personopplysningene som utleveres til underleverandøren.

4.4.

Appen overfører informasjon om leverte forsendelser til Posten, din pakkeleverandør og Postens underleverandør som drifter Appen.

4.5.

Appen oppbevarer pakkedata for dine forsendelser i høyst seks måneder etter at forsendelsen er utlevert fra av pakkeboksen. Personopplysninger avgitt ved opprettelse av profilen oppbevares i 24 måneder etter seneste bruk av profilen. Dersom Posten slutter å benytte Appen som ledd i sitt tjenestesortiment vil alle profiler slettes innen to måneder etter at tjenesten har opphørt.

4.6. Appen vil behandle dine personopplysninger til følgende formål:

4.6.1.

Opprettelse og administrasjon av din profil.

4.6.2.

Fremsende informasjon omkring pakkeleveranser.

4.6.3.

Utarbeide oversikt over leverte forsendelser.

4.6.4.

Analysere data om levering av forsendelser til pakkebokser, på et aggregert nivå.

5. Brukerundersøkelser

Pakkeboks er i en testfase, og for å kunne videreutvikle tjenesten er vi avhengig av tilbakemeldinger fra våre brukere. I testperioden vil det derfor bli gjennomført brukerundersøkelse for å få bedre kunnskap om hvordan kundene opplever våre nye pakkebokser og hvordan vi kan forbedre denne tjenesten. Brukerundersøkelsen vil bidra til at vi får en bedre forståelse for hvordan tjenesten best mulig kan tilpasses for møte kundenes behov. Brukerundersøkelsen vil bli sendt ut pr sms, og det er frivillig å delta i undersøkelsen. Dersom du ikke ønsker å motta sms fra oss med invitasjon til brukerundersøkelse, kan du allerede nå reservere deg ved å kontakte kundesupport, se kontaktinformasjon nedenfor.

6. Kundesupport

6.1.

Hvis du har spørsmål knyttet til bruk av Appen, herunder bruken av din profil, eller bruken av pakkeboksene, kan du kontakte Postens kundeservice på 22030000 eller www.posten.no/kundeservice.

6.2.

Henvendelse vedrørende forsendelsen må rettes til avsender av denne. 

7. Lovvalg og verneting

7.1.

Disse vilkårene, bruken av Appen og bruken av pakkeboksene er underlagt norsk rett. Oslo tingrett er verneting for eventuelle tvister.

Dato og versjon:

12.3.2019 v. 1.1