Unntaksliste for spesielle sendinger

Det fins egne regler om du skal sende våpen, insekter, litium-batterier, biologisk materiale, tørris, væske, radioaktivt materiale, brannslukkere og magneter.

Våpen

Skal du sende våpen innenlands, må våpenet sikres på en slik måte at det ikke kan benyttes, se våpenforskriften. Det betyr at en vital del må fjernes fra våpenet og denne må sendes separat.

Som sender av våpen skal du kjenne til våpenloven og hvordan et våpen skal sikres ved transport.

Insekter

Alle typer insekter, som for eksempel igler, bier, fluer og silkeormer, kan ikke sendes i brev og pakker som går med fly. Slikt innhold kan derfor ikke sendes med Norgespakke™ liten, Norgespakke™ stor, Norgespakke™ neste dag eller Ekspress neste dag (bedriftstjeneste). Parasitter, samt fluer av Drosophilidaefamilien kan sendes, men kun mellom godkjente institusjoner.

Litium-batterier

Litiumbatterier benyttes i mye elektronisk utstyr som for eksempel PC-er, mobiltelefoner, kameraer, lasermålere, barbermaskiner osv.

Etikett Litiumbatteri

Litiumbatterier/-celler tas imot i luftpostsendinger innenlands på følgende vilkår:

  • Batteriene må være montert i utstyret de er ment å brukes i. Det er ikke tillatt å sende løse batterier.
  • Tillatt innhold i en sending er begrenset til to litiumbatterier/fire litiumceller (et batteri kan bestå av flere celler).
  • For metall-/legeringsbatterier skal totalt innhold av litium ikke overstige 2 gram. For ion-batterier skal energikapasiteten ikke overstige 100 Wh. Batterikapasiteten må angis på ytteremballasjen.
  • For metall/legeringsceller skal innholdet av litium ikke overstige 1 gram. For ion-celler skal energikapasiteten ikke overstige 20 Wh.
  • Sendingen skal pakkes i egnet emballasje i henhold til ICAOs pakningsinstrukser 967 og 970. Emballerings-bestemmelsene og krav til merking må overholdes.
  • Sendinger som maksimalt inneholder 2 batterier/4 celler skal ikke ha ytterligere merking enn nevnt over.
  • Internasjonale krav til testing må være oppfylt.
  • Batteriene må være godt beskyttet mot skade og kortslutning.

Skadde eller defekte batterier skal ikke sendes under noen omstendigheter.

De samme vilkårene gjelder ved luftpost-forsendelser til utlandet, men enkelte land har reservert seg mot sendinger som inneholder litium. Finn ut hva som er tillatt å sende til det enkelte land.

For behov av transport av litiumbatterier med mer enn 2 batterier/4 celler installert i utstyr, eller litiumbatterier som ikke er installert i utstyr, kontakt kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Biologisk materiale – UN3373, kategori B

Kan sendes i posten med fly nasjonalt, og internasjonalt dersom postoperatøren i mottakerlandet aksepterer slikt innhold. Maksimumsmengder per kolli er 4 liter/kilo totalt, maksimum per indre beholder er 1 liter/kilo. Hvert kolli skal merkes slik:

 

Etikett Biologisk materiale

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en praktisk veileder for smittefarlig biologisk materiale.

Tørris – Dry ice – UN1845

Grunnet regelverk hos de ulike kommersielle flyselskapene i Norge kan vi ikke tilby fremsending av brev og pakker som inneholder tørris på tjenestene brev, Norgespakke™ liten, Norgespakke™ neste dag eller Ekspress neste dag (bedriftstjeneste). Forbudet gjelder også der tørris er tenkt benyttet som kjølemiddel til biologiske materiale UN3373.

Væsker og fuktig materiale – Wet cargo

Etikett Wet Cargo

Det må inngås en avtale mellom kunden og Posten Bring om transport av væsker og fuktig materiale med fly.

Bestemmelsene og avtalemal finner du her (PDF)

 

Radioaktivt materiale – UN2910 og UN2911

Vi tar imot UN2910 og UN2911 kun fra autoriserte avsendere. Mengder og innpakning må være i henhold til det internasjonale Atomenergibyrået, IAEA, jf Verdenspost-konvensjonens bestemmelser. Sendingen skal være merket med en egen etikett, og korrekt UN-nummer må angis på etiketten. Avsenders navn og adresse må komme tydelig frem på kolliet. Kan sendes på fly innenlands, samt internasjonalt dersom postoperatøren i mottakerlandet aksepterer slikt innhold.

Etikett Radioactive Material
Etikett for radioaktivt materiale

 

Brannslukkere – UN1044

Brannslukkere UN1044 med komprimert eller flytende gass mottas som pakke for transport på vei/bane dersom de er produsert og fylt i samsvar med gjeldende bestemmelser i produksjonslandet.

De skal være utstyrt med beskyttelse mot utilsiktet tømming og være emballert i solid ytteremballasje. Brannslukkere UN1044 er ikke underlagt ADR-bestemmelsene dersom kravene nevnt her er oppfylt.

Magneter/magnetisk materiale ved flytransport

Magneter/magnetisk materiale pakket for flytransport må ikke ha en magnetisk styrke som kan forårsake en avbøyning av kompass mer enn 2 grader i en avstand av 2,1 meter fra ethvert punkt på overflaten av pakken/kolliet.