Unntaksliste for spesielle sendinger


Litium-batterier

litiumbatterier.jpg

Litiumbatterier benyttes i mye elektronisk utstyr som for eksempel PC-er, mobiltelefoner, kameraer, lasermålere, barbermaskiner osv.

Litiumbatterier/-celler tas imot i luftpostsendinger innenlands på følgende vilkår:

  • Batteriene må være montert i utstyret de er ment å brukes i. Det er ikke tillatt å sende løse batterier
  • Tillatt innhold i en sending er begrenset til to litiumbatterier/fire litiumceller (et batteri kan bestå av flere celler)
  • For metall-/legeringsbatterier skal totalt innhold av litium ikke overstige 2 gram. For ion-batterier skal energikapasiteten ikke overstige 100 Wh. Batterikapasiteten må angis på ytteremballasjen.
  • For metall/legeringsceller skal innholdet av litium ikke overstige 1 gram. For ion-celler skal energikapasiteten ikke overstige 20 Wh.
  • Sendingen skal pakkes i egnet emballasje i henhold til ICAOs pakningsinstrukser 967 og 970. Emballeringsbestemmelsene og krav til merking må overholdes.
  • Sendinger som maksimalt inneholder 2 batterier/4 celler skal ikke ha ytterligere merking enn nevnt over.
  • Internasjonale krav til testing må være oppfylt.
  • Batteriene må være godt beskyttet mot skade og kortslutning
  • Skadde eller defekte batterier skal ikke sendes under noen omstendigheter.

De samme vilkårene gjelder ved luftpostforsendelser til utlandet, men enkelte land har reservert seg mot sendinger som inneholder litium. Finn ut hva som er tillatt å sende til det enkelte land.

For behov av transport av litiumbatterier med mer enn 2 batterier/4 celler installert i utstyr, eller litiumbatterier som ikke er installert i utstyr, kontakt Kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Biologisk materiale – UN3373, kategori B

UN3373.png

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lagt ut en veileder utgitt av WHO om fremsending av biologisk og smittefarlig materiale, på sine nettsider. Aktuelle bestemmelser for postforsendelser finnes på sidene 16 – 17 og i vedlegg 4 (annex 4). Veilederen er bare tilgjengelig på engelsk, se: Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2015-2016

DSB har også laget en nyttig og forenklet veileder om biologisk materiale på norsk, med blant annet detaljerte krav til innpakning og til merking for UN3373, kategori B.

Maksimumsmengder per kolli er 4 liter/kilo totalt, maksimum per indre beholder er 1 liter/kilo. Raskest mulig fremsending anbefales. Flytransport er tillatt nasjonalt, og internasjonalt dersom postoperatøren i mottakerlandet aksepterer slikt innhold.

Tørris – Dry ice - UN1845

tørris-png.png

Tørris er bare tillatt for flyfremsending i posten når den benyttes som kjølemiddel for medisiner eller biologisk materiale som ikke i seg selv er definert som farlig gods. ICAOs pakningsinstruks 904 gjelder.

Følgende merking skal brukes på sendingen ved flytransport, i tillegg til sendingens øvrige merking:

Væsker og fuktig materiale – Wet cargo

wet cargo.png

Det må inngås en avtale mellom kunden og Posten om transport av væsker og fuktig materiale med fly.

Bestemmelsene og avtalemal finner du her: Last ned PDF og skriv ut.

Radioaktivt materiale – UN2908, UN2909, UN2910, UN2911

radioactive_material.jpg

Vi tar imot UN2908-2911 kun fra autoriserte avsendere. Mengder og innpakning må være i henhold til det internasjonale Atomenergibyrået, IAEA, jf Verdenspostkonvensjonens bestemmelser. Sendingen skal være merket med en egen etikett, og korrekt UN-nummer må angis på etiketten. Avsenders navn og adresse må angis på omslaget. Raskest mulig fremsending anbefales. Godtas på fly innenlands, samt internasjonalt dersom postoperatøren i mottakerlandet aksepterer slikt innhold.

Brannslukkere – UN1044

Brannslukkere UN1044 med komprimert eller flytende gass mottas som pakke for transport på vei/bane dersom de er produsert og fylt i samsvar med gjeldende bestemmelser i produksjonslandet.

De skal være utstyrt med beskyttelse mot utilsiktet tømming og være emballert i solid ytteremballasje. Brannslukkere UN1044 er ikke underlagt ADR-bestemmelsene dersom kravene nevnt her er oppfylt.

Magneter/magnetisk materiale ved flytransport

Magneter/magnetisk materiale pakket for flytransport må ikke ha en magnetisk styrke som kan forårsake en avbøyning av kompass mer enn 2 grader i en avstand av 2,1 meter fra ethvert punkt på overflaten av pakken/kolliet. ICAOs pakningsforskrift 953 gjelder.