Vilkår for Fast leveringssted hjemme

1. Definisjon

Fast leveringssted (heretter omtalt som "Tjenesten") er en tjeneste hvor private mottakere etter avtale med Posten Bring AS (heretter omtalt som "Posten") godkjenner levering av sendinger som er for store for postkassen (videre samlet omtalt som "sendinger") til seg og valgte medlemmer i sin husstand på et avtalt fast sted ved hjemmet (videre omtalt som "fast sted")

2. Avtale

Den som har inngått avtalen med Posten vil videre bli omtalt som Administrator.

Det er viktig å vurdere om fast sted er trygt nok og at det er skjermet for vær og vind. Administrator påtar seg alt ansvar for eventuelt tap av og skade på sendinger adressert til de Administrator har meldt inn, dersom tap/skade oppstår etter at Posten har levert sendingen på det faste stedet. 

Mottaker må inngå skriftlig avtale om Tjenesten. Dette gjøres ved å registrere seg på denne nettadresse. Avtaleopprettelse krever innlogging med BankID. Ved inngåelsen av avtalen kan Administrator også melde inn andre som bor på samme adresse. 

Betaling for Tjenesten levert til de Administrator har meldt inn belastes Administrators bankkort, se punkt 7. 

Ved å inngå avtale om Tjenesten aksepterer Administrator vilkårene, herunder bl.a. følgende:

  • Sendinger adressert til mottakere som inngår i avtalen, og som skulle vært levert i mottakers postkasse, men ikke får plass, blir levert på ditt faste sted.
  • Postens melding til mottaker om at sendingen er levert på fast sted likestilles med og erstatter mottakers kvittering for mottatt sending.
  • Administrator påtar seg alt ansvar for eventuell skade på eller tap av sendinger som oppstår etter at Posten har levert på fast sted.
  • Posten kan lovlig og uten hinder levere sendinger på ditt faste sted.
  • Avstanden fra postkasse til fast sted må ikke være mer enn 250 m.
  • Posten trekker betaling per sending fra registrert bankkort etter at sending er levert på fast sted.
  • Posten sender informasjon om Tjenesten og sendinger som omfattes av Tjenesten på mottakers mobilnummer og/eller e-post.

Inngått avtale trer i kraft senest 1 virkedag etter registrering.

3. Leveringssted og -tid

Fast sted må være i nærheten av mottakers bolig/postkasse og lett tilgjengelig for Postens medarbeider (postbud og sjåfør). Lett tilgjengelig innebærer at det avtalte, faste stedet ikke kan være innenfor låst dør/port som Postens medarbeider ikke har nøkkel til, det må være måkt for snø osv. 

Avtalt sted angis og detaljeres nærmere som en del av avtaleinngåelse. Beskrivelsen må være av en slik karakter at det er enkelt å finne stedet. Beskrivelsen vil være tilgjengelig for alle Postens bud og sjåfører.

Levering vil normalt skje mandag–fredag (virkedager) innenfor tidsrommet 08.00–17.00.

4. Varsling

Når sendingen er levert på det faste stedet, sender Posten en sms og/eller e-post til mottaker om at pakken er levert. Varselet sendes adressaten på pakken.

5. Sendinger som omfattes av Tjenesten

Tjenesten omfatter følgende sendinger:

  • Adresserte brevpostsendinger som ikke får plass i mottakers postkasse.

Sendinger som er omfattet av Tjenesten, men som ikke kan leveres på det faste leveringsstedet (f.eks. fordi sendingen er for stor eller det faste stedet ikke er tilgjengelig), vil utleveres på mottakers postkontor/Post i Butikk. Administrator skal i slike tilfeller ikke betale for Tjenesten, se punkt 7.

6. Sendinger som ikke omfattes av Tjenesten

  • Sendinger der avsender krever mottakers underskrift og fremvisning av gyldig legitimasjon og/eller betaling ved utlevering. 
  • Sendinger der det er valgt en annen tilleggstjeneste for levering som f.eks. utenfor døren.

Tjenesten omfatter ikke sendinger som distribueres av andre enn Posten.

Sendinger som ikke omfattes av Tjenesten vil fortsatt utleveres ved mottakers faste hentested (Post i Butikk, postkontor, bedriftssenter e.l).

7. Pris og betaling

Administrator betaler kun for de sendinger som blir levert til fast sted. Pris per sending finnes i gjeldende prislister på posten.no.

Administrator legger inn kortinformasjon ved inngåelse av avtale. Betaling per sending levert til fast sted blir trukket fra kortet i etterkant av hver leveranse. Dersom kortet er ugyldig/utgått vil avtalen om levering stoppe midlertidig (settes på pause) frem til Administrator oppdaterer sin betalingsinformasjon. Administrator vil bli varslet om at bankkortet snart utløper/er utløpt og kan endre dette her.

8. Endring av vilkår

Posten kan endre pris og andre vilkår for levering av tjenesten. Endringene trer i kraft én måned etter Posten har sendt ut e-post til Administrator om endringene. Mottaker kan når som helst si opp avtalen, se punkt 9.

De til enhver tid gjeldende vilkår finnes på https://www.posten.no/vilkar

9. Endring av avtale og oppsigelse

Avtale om fast leveringssted kan settes på pause eller avsluttes når mottaker ønsker dette. Administrator kan pause eller avslutte avtalen for en eller flere medlemmer av avtalen. Øvrige medlemmer kan kun administrere avtalen for seg selv. Dersom Administrator avslutter avtalen gjelder dette for hele husstanden.

Ved melding om varig adresseendring blir avtalen automatisk oppsagt. Ved midlertidig adresseendring må medlemmer av avtalen selv sette avtalen på pause.

Endring av fast leveringssted kan kun foretas av Administrator.

Endringer i avtale må foretas på nettadressen https://www.posten.no/fast-leveringssted

Posten har rett til å si opp og slette avtalen dersom Posten ikke kan levere sendingen på fast leveringssted og/eller om avstand til fast leveringssted er uforholdsmessig langt unna ordinær postkasse. Posten kan også si opp avtalen ved mislighold og lignende.

Posten forbeholder seg også retten til å si opp og slette en avtale som har vært pauset i over 1 år og/eller avtale som ikke har vært i bruk det siste året .

Pause og oppsigelse av avtale trer i kraft senest 1 virkedag etter registrering.

10. Erstatningsansvar

Posten har ikke erstatningsansvar for uregistrerte postsendinger. For andre sendinger har Posten ansvar for sendingen frem til utlevering. Sendingen er utlevert til mottaker når den er levert på det faste stedet. Se for øvrig Posten Brings generelle leveringsbetingelser for posttjenester.

11. Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes innen rimelig tid.

12. Angrerett

Administrator har angrerett. Fristen for å angre er 14 dager fra avtalen ble inngått. Dersom du vil angre på inngåelsen av avtalen, kan du fylle ut dette skjema.

13. Personvern

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.
 

14. Kontaktinformasjon for reklamasjoner og andre henvendelser

Telefonnummer for henvendelser fra privatpersoner (Posten): 22 03 00 00.
Chat med oss på posten.no.

Postens kontaktinformasjon for øvrig er som følger:
Firmanavn: Posten Bring AS
Postadresse: Postboks 1500 Sentrum, 0001 OSLO
Telefonnummer: +47 23 14 90 00
Nettadresse: www.postennorge.no

Revisjon

24.05.2021 Oppdatert med blokk og leiligheter