Vilkår for midlertidig ettersending

Generelt

Midlertidig ettersending innebærer at post ettersendes til en midlertidig postadresse innenlands eller i utlandet i avtalt periode. Tjenesten kan brukes av privatpersoner og kan omfatte en, flere eller alle personer i en husstand.

Avtale om midlertidig ettersending regnes som inngått når Posten har mottatt bestilling med korrekte og fullstendige opplysninger, og Posten har sendt bekreftelse til kunden.

Ettersending omfatter adressert brevpost, inkludert:

  • Brev
  • Små pakker
  • Rekommanderte brev
  • Verdibrev
  • Avis og blad i postabonnement (ettersendes kun innenlands)

Pakker ettersendes bare dersom postmottaker ber om det. Avgift for ettersending av pakker betales av postmottaker ved utlevering.

Følgende unntak gjelder:

  • Ettersending av post kan ikke tilbys for privatpost adressert til firma (arbeidsplass) eller institusjon (sykehus, skole, hotell, internat o.l.) eller post adressert til Poste Restante.
  • Sendinger med innhold (gjenstander) som krever tolldeklarasjon, ettersendes ikke til utlandet.

Ettersending kan bestilles for inntil 6 måneder. Perioden kan forlenges ved at det inngås ny avtale. 

Ettersending kan tidligst starte 4 virkedager fra bestilling på postens nettsider.

Endringer av bestilt tjeneste

Kunden kan kansellere tjenesten senest 1 virkedag før avtalt startdato. For eventuell refusjon må kunden kontakte Kundeservice på telefon før avtalt startdato.

Kunden kan avbryte en påbegynt tjeneste før avtalt sluttdato. Det gis ikke refusjon.

Kunden kan forlenge en bestilt eller påbegynt tjeneste. Det vil påløpe kostnader forbundet med å forlenge tjenesten.

Dersom kunden ønsker å endre til ny adresse på en registrert adresseendring, må dette anses som en ny bestilling.

Priser og betalingsvilkår

Informasjon om priser finner du her.

Behandling av personopplysninger

Opplysningene behandles i tråd med gjeldende personvernregulering.

Postloven pålegger Posten å ivareta landsdekkende postdistribusjon og å drifte et adresseregister.  Derfor har Posten behov for at alle postmottakere står oppført i Postens adresseregister. Det innhentes ikke samtykke til dette. Fødselsnummer benyttes for å sikre nødvendig identifikasjon av postmottaker. Postens adresseregister oppdateres jevnlig mot folkeregisteret når det gjelder fødselsnummer, navneendringer og dødsfall. Postadressen blir ikke oppdatert fra folkeregisteret.

Ytterligere personopplysninger som innhentes gjennom midlertidig ettersending, er nødvendige for at Posten skal innfri avtalen med postmottaker om ettersending av post. Disse opplysningene lagres så lenge de er nødvendige for postdistribusjonen.

Ved skriftlig henvendelse til Postens Kundeservice kan postmottakerne få tilsendt informasjon om hvilke opplysninger de står oppført med i adresseregisteret og få eventuelle feil korrigert.

Adresseopplysningene blir benyttet til oppdatering av private og offentlige registre. Dette begrenser seg til registre der man allerede er oppført. Postmottakere kan ved skriftlig henvendelse til Postens kundeservice reservere seg mot at deres postadresse blir brukt i forbindelse med adresseoppdatering.

Ansvar

Postens ansvar for adresseendringstjenestene er begrenset opp til pris for den bestilte tjenesten. Posten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader. Ansvaret er begrenset til postsendinger som distribueres av Posten.

Forøvrig gjelder Postens generelle leveringsvilkår.

Reklamasjoner fremsettes av kunden uten ugrunnet opphold fra feilen ble oppdaget på telefon til Kundeservice – 22 03 00 00, på posten.no/kundeservice eller til Posten Norge AS, Posten og Bring Kundeservice, Postboks 1883, 4630 Kristiansand.

Revisjon

Gjelder fra juni 2018.