Vilkår for bruk av PostenID for privatpersoner

Nedenfor følger vilkår («Vilkårene») som gjelder for bruk av PostenID, en tjeneste fra Posten Norge AS («Posten»), org. nr. 984 661 185. Vilkårene anses som lest, forstått og akseptert av den fysiske person («Brukeren») som skal bruke PostenID, ved at Brukeren fullfører registreringen og tar tjenesten i bruk.

Vilkårene gjelder for PostenID og de tjenestene som til enhver tid er omfattet av/benytter påloggingsløsningen.

1. Om PostenID

PostenID er en påloggingsløsning som gir Brukeren anledning til å logge på utvalgte tjenester fra Posten og godkjente samarbeidspartnere med ett og samme brukernavn og passord. PostenID har den hensikt å gi Brukeren kontroll med sin profil, samt anledning til å styre all elektronisk kommunikasjon fra Posten relatert til de tjenester som til enhver tid benytter påloggingsløsningen. Før Brukeren kan benytte PostenID, vil følgende opplysninger bli fanget i registreringsprosessen:

 • Navn
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse

Dersom Brukeren ønsker å benytte seg av noen av Postens tjenester som krever et høyere sikkerhetsnivå kan PostenID frivillig oppgraderes ved å benytte BankID eller andre eID-løsninger godkjent av Posten. I slike tilfeller vil følgende opplysninger, i tillegg til de ovennevnte, bli fanget i registreringsprosessen:

 • Fødselsnummer
 • Bostedsadresse

Brukeren må ha fylt 15 år for å kunne oppgradere PostenID med BankID.

2. Pris- og faktureringsbestemmelser

Det er gratis å opprette PostenID.

3. Tjenestenivå

Det er en målsetning at PostenID skal være tilgjengelig for kunder og brukere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Posten kan innstille tjenesten i tilfelle teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

4. Brukerens bruk av PostenID

4.1 Generelt

Sikkerhetsløsningene er beskyttet av et passord/kode og er personlig. Brukeren er selv ansvarlig for bruken. Det er derfor svært viktig at det brukes et unikt passord/kode og at det aldri oppgis eller skrives ned slik at uvedkommende kan utgi seg for å være Brukeren overfor Posten. Passordet skal endres i samsvar med det som til enhver tid angis som krav til sikkerhetsløsningen.

Brukeren kan oppgradere PostenID med BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten. Passord/kode generert fra slikt sikkerhetsinstrument er Brukerens signatur ved bruk av PostenID. Det vil bli lagt til grunn at det er Brukeren som har benyttet seg av den enkelte tjeneste der hvor korrekt passord er benyttet.

Brukeren er selv ansvarlig for tap som følge av at Brukeren har gitt sin PostenID- informasjon til andre eller at andre har fått slik tilgang som følge av forhold på Brukerens side.

Nødvendige personlige opplysninger som Posten har om Brukeren skal til enhver tid være oppdatert. Brukeren er selv ansvarlig for at riktig e-postadresse og telefonnummer er lagret hos Posten og å opplyse om endringer ved å logge inn på www.posten.no og endre dette under personlige innstillinger, såfremt Brukeren ønsker å motta varsel per e-post og/ eller sms (avhengig av hva som tilbys) om den enkelte tjeneste omfattet av PostenID.

Dersom Brukeren oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for Posten som leverandør av PostenID, skal Brukeren varsle Posten om dette.

4.2 Sending av meddelelser

Posten vil sende meddelelser til Brukeren blant annet om ny funksjonalitet, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til tjenester fra Posten og samarbeidspartnere. Brukeren gir Posten tillatelse til å benytte SMS og den e-postadresse som Brukeren har oppgitt, til å rette eventuelle markedsføringshenvendelser og andre henvendelser til Brukeren.

Brukeren kan når som helst skru av/på gjeldende varslingstjenester/henvendelser etter eget ønske under “Innstillinger” eller ved å benytte avmeldingsfunksjonen direkte i eventuell mottatt varsling (SMS/e-post) der hvor denne funksjonen gjøres tilgjengelig. Slike endringer vil kun berøre Postens tjenester som benytter PostenID og ikke overstyre andre samtykker som måtte være gitt i andre sammenhenger.

5. Postens plikter og rettigheter

Posten er ansvarlig for utføring av de oppdrag som Brukeren iverksetter i henhold til disse Vilkårene.

Postens ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til utstyr, programvare, tilgang til eller overføring over Internett eller Brukerens valgte autentiseringsløsning (BankID utstedt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten).

Posten har anledning til å sende meddelelser til Brukeren vedrørende nye muligheter, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til den enkelte tjeneste omfattet av PostenID.

6. Endringer

Vilkårene kan endres ved eventuell oppgradering til ny versjon eller med én måneds skriftlig varsel til Brukeren som sendes på den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering.

7. Taushetsplikt

Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir brukt til andre formål enn gjennomføring av avtaleforholdet etter disse Vilkårene eller gjort kjent for andre i strid med dette punkt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos Posten skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet etter disse Vilkårene er opphørt.

Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å gi materiale eller opplysninger i henhold til lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse.

8. Behandling av personopplysninger og markedsføring

Les personvernerklæringen

8.1 Samtykke og behandlingsgrunnlag

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Hvilke opplysninger som behandles, er inntatt i punkt 8.2 nedenfor. Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Personopplysninger i PostenID vil bli behandlet for å oppfylle rettigheter og plikter etter disse Vilkårene, jf. personopplysningsloven § 8 a). I tillegg vil personopplysningene bli benyttet blant annet for å forbedre PostenID og de til enhver tid omfattede tjenester og rette markedsføringshenvendelser til Brukeren, jf. personopplysningsloven § 8 f). Brukeren samtykker med dette til behandling av samtlige personopplysninger som er omhandlet under punkt 8.2 nedenfor.

8.2 Personopplysninger som behandles

Det samles inn informasjon om Brukeren i forbindelse med opprettelse av PostenID bruker/ konto. Følgende personopplysninger samles inn og behandles om Brukeren:

 • Kontaktinformasjon: mobiltelefonnummer og e-postadresse
 • Elektronisk identifikasjon (IP-adresse, cookies)
 • Informasjon om Brukerens bruk av de omfattede tjenester/løsningen
 • Trafikkdata
 • Kredittkort- og annen betalingsinformasjon i tilfeller hvor dette er nødvendig

Følgende informasjon samles inn om Brukeren ved pålogging til løsninger som krever et høyere sikkerhetsnivå, jf punkt 1:

 • Fødselsnummer
 • Bostedsadresse

Informasjonen kan ved sammenstilling og analyser benyttes som grunnlag for utsendelse av relevante tilbud og annen informasjon som kan være av interesse for Brukeren. Hensikten er å gi mer relevant informasjon. Slik utsendelse kan skje ved adressert post, SMS, elektronisk post eller på annen tilsvarende måte. Brukeren samtykker til at Posten Norge AS og øvrige selskaper i Posten Norge-konsernet kan bruke disse opplysningene for de ovennevnte formål.

De ovennevnte opplysninger som samles inn ved pålogging til løsninger som krever et høyere sikkerhetsnivå, vil kunne brukes av Posten for sikker identifisering i forbindelse med Brukerens adresseendringer og ved fortolling av varer sendt fra utlandet til Brukeren.

PostenID benytter Posten Norge AS' adresseregister for å kunne koble Brukeren opp mot en fysisk adresse. Alle opplysninger som er innhentet fra Brukeren, vil være tilgjengelige for Brukeren via sin profil, og kan endres av Brukeren via PostenID eller Postens tjeneste for adresseendring. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres i PostenID.

I tillegg samles det inn opplysninger som ikke kan knyttes til Brukeren og som kun benyttes til utarbeiding av generell statistikk, samt til forbedring av de omfattede tjenester. Dette er informasjon om:

 • Nettleser (browser) og innstillinger på denne
 • Operativsystem
 • Skjermoppløsning og antall farger på skjermen
 • Internettforbindelse
 • Besøkte sider på og tidspunkt for besøk
 • Hvilken side Brukeren eller kommer fra

Posten benytter cookies for innsamling av statistikk. Cookies er små tekstfiler som lagres i brukerutstyret i forbindelse med bruk av internettjenester. Det foretas ikke identifisering av den enkelte bruker som person i forbindelse med anvendelsen av cookies. Brukeren kan ved å endre innstillingene i sin nettleser velge å avstå fra bruk av cookies. For å logge på med PostenID er det derimot en forutsetning at cookies aksepteres. Posten vil også kunne benytte tilsvarende teknologi som cookies, som «web-beacons», «pixel tags» mv. samt annen teknologi som vil dekke samme funksjoner som cookies i fremtiden.

Posten vil også kunne lagre Brukerens IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer som tildeles de nettverksenhetene, f.eks. en datamaskin, som kommuniserer med hverandre over Internett. Brukerens IP-adresse vil kun bli benyttet til statistiske formål og til innsamling av demografisk informasjon i vid forstand, og vil derfor ikke kunne knyttes til Brukeren eller kunden.

Ovennevnte informasjon brukes til å gjøre de ulike tjenestene omfattet av PostenID mulig, å administrere og videreutvikle tjenesten(e), autentiseringsprosesser, diagnostisere problemer i PostenID og tilhørende systemer, å utvikle nye ideer og tjenester, samt å kommunisere med brukerne.

8.3 Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Dersom det er en forutsetning for å sende, motta eller arkivere meddelelser, eller utføre andre tjenester som benytter PostenID, vil personopplysninger som er nødvendig for å utføre slik tjeneste bli utlevert til tredjepart.

Med unntak som følger av Vilkårene, vil ikke personopplysninger bli utlevert til tredjepart for kommersielt bruk.

8.4 Informasjonssikkerhet og sikringstiltak

Posten plikter å gjennomføre de sikringstiltak som følger av personopplysningsloven § 13 og 14, personopplysningsforskriften av 15. desember 2000 nr. 1265 kapittel 2 og 3 og eventuelle andre krav fastsatt i lov eller av offentlig myndighet.

9. Feil eller mangler

9.1 Reklamasjon

Brukeren må gjøre Posten oppmerksom på gjeldende feil eller mangel ved PostenID eller de omfattede tjenester som medfører at Brukeren ikke får levert de tjenester Brukeren har krav på etter disse Vilkårene innen rimelig tid, og senest innen 10 dager etter at Brukeren oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen.

9.2 Avhjelp

Posten skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en slik feil eller mangel iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen.

9.3 Ansvarsbegrensning

Posten er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for at tredjeparter eller brukere av PostenID, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Brukerens data, hindrer eller vanskeliggjør Brukerens bruk av de omfattede tjenester.

9.4 Hevning

Brukeren kan etter skriftlig varsel til Posten heve avtaleforholdet Brukeren har med Posten etter disse Vilkårene med umiddelbar virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Postens side. For gjennomføringen av hevingen gjelder punkt 15 annet avsnitt tilsvarende så langt den passer.

10. Brukerens mislighold

10.1 Hevning og stengning

Posten kan heve avtaleforholdet Posten har med Brukeren etter disse Vilkårene umiddelbart med den virkning at Brukeren ikke får tilgang til PostenID og omfattede tjenester dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Brukerens side. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at Brukeren har oppgitt feil eller mangelfull informasjon om Brukeren, eller Brukeren bryter lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse eller på annen måte misbruker PostenID eller informasjon eller data som er en del av PostenID.

For gjennomføringen av hevingen gjelder punkt 15 annet avsnitt tilsvarende så langt den passer, likevel slik at Brukeren ikke vil ha adgang til lagrede data etter opphørstidspunktet.

11. Fritakelsesgrunner (force majeure)

Posten er ikke ansvarlig for tap som skyldes lovinngrep eller administrative handlinger, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, hærverk, sabotasje, terror, streik, lockout, boikott og blokade, uavhengig om det er Posten selv eller Postens organisasjon konflikten er rettet mot, eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Postens funksjoner, samt brudd i edb-driften (herunder svikt i leveranser fra eksterne underleverandører) som skyldes ovenstående.

12. Overdragelser av rettigheter og plikter mv.

Posten kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til avtaleforholdet etter disse Vilkårene mellom selskaper internt i Posten-konsernet. Rett til vederlag kan fritt overdras også utenfor Posten-konsernet.

Dersom Brukeren har oppgradert sin PostenID ved hjelp av BankID (eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten) kan ikke Brukeren overdra retten til å bruke PostenID siden denne retten er knyttet til vedkommende personlig.

13. Varsel

Med mindre annet fremgår uttrykkelig av disse Vilkårene skal varsel i forbindelse med avtaleforholdet etter disse Vilkårene skje skriftlig og sendes til følgende adresse:

Til Posten: kundeservice@posten.no eller

Posten Norge AS Postboks 1500 Sentrum 0001 Oslo

Til Brukeren: Kundens Digipostkasse, den e-postadresse som Brukeren har oppgitt ved registrering eller den postadresse som Kunden er registrert med hos Posten.

14. Ordinær oppsigelse

Partene har gjensidig rett til å si opp avtaleforholdet etter disse Vilkårene med én ukes skriftlig varsel, uten nærmere begrunnelse, forutsatt at alle utestående forhold er gjort opp og at partene ikke har krav mot hverandre.

Dersom Brukeren dør, vil Brukerens PostenID og lagrede data slettes tre måneder etter Posten fikk beskjed om dødsfallet. De(n) som kan forplikte Brukeren må kontakte Posten for å eventuelt få tilgang til Brukerens profil innen sletting. Posten forbeholder seg retten til å beholde data som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet.

15. Jurisdiksjon og verneting

Kontrakten er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom Posten og Brukeren skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler i samsvar med tvistelovens regler vedrørende verneting.

16.Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til Posten-appen og PostenID tilhører Posten eller eventuelle tredjeparter som Posten har inngått avtale med. Slike rettigheter kan omfatte varemerker, endepunkter, programkode, tekst, bilder osv. Det er ikke tillatt å benytte slike rettigheter på annen måte enn slik som avtalt med Posten gjennom denne avtalen.