Vilkår for Norgespakke™ liten

Dette er en tjeneste levert av Posten Bring AS (Posten). Disse vilkårene gjelder i tillegg til Posten Brings generelle leveringsvilkår.

1. Maksimumsmål og vekt

 • Maks vekt: 5 kg per sending
 • Maks mål: inntil 35 cm lang, 25 cm bred og 12 cm tykk
 • Sendinger utover maks vekt og mål vil bli gjort om til Norgespakke™ stor. Da vil prisdifferansen samt en tilleggsavgift bli krevd opp av deg. Se mer om manglende porto.

2. Minimumsmål

Pakken kan ikke være mindre enn 9 x 14 cm. For rull må lengde være minst 10 cm, og lengde + dobbel diameter må være minst 17 cm.

3. Destinasjon og merking

Norgespakke™ liten kan kun sendes innenlands. Du kjøper frakt på posten.no eller i Posten-appen, og mottar en kode. Koden er gyldig i 30 dager. Koden skal påføres midt på sendingens forside. Se eksempel her:

norgespakke-kode
Skriv koden slik midt på sendingen.

Det anbefales at avsenderadresse skrives bak på sendingen. Du behøver ikke skrive mottakers navn og adresse på sendingen da denne informasjonen ligger i koden.

For pakker til og fra Svalbard kreves i tillegg tolldokumentasjon – fyll ut denne tollfakturaen (proformafaktura) som du skriver ut og fester utenpå pakken. Du får en plastlomme på Posten. Tollfaktura får du også på Posten.

4. Henting/innlevering

Du kan bestille henting fra postkassen om sendingen får plass og Posten har tilgang til postkassen.

Det kan ikke bestilles henting fra postboksanlegg.

Henting/innlevering omfatter alle postkasser i Norge som en mottar post til. Noen få unntak gjelder på visse ruter som ikke dekkes av et postbud. Dette kan gjelde øysamfunn og/eller andre adressepunkter som betjenes av f.eks. båtmannskap, bussjåfører eller lignende. Det samme gjelder hytter/hytteanlegg og postbokser.

Dersom et postkasseanlegg er montert for høyt, vil ikke budet alltid nå sendingen fra toppåpningen. Det kan medføre at sendingen ikke blir plukket opp. Du vil få melding og kan kontakte Kundeservice på tlf. 22 03 00 00 for refusjon.

Sendingen kan også leveres til et av Postens innleveringssteder, samt via de fleste av Postens pakkebokser. Det kreves bruk av Posten-appen for å få tilgang til å sende fra Pakkeboks.

5. Utlevering

Får sendingene plass i mottakers postkasse legges sendingen der. Sendinger leveres ut 2–5 dager etter at de er hentet fra avsenders postkasse eller levert inn til ett av Postens innleveringssteder.

For pakker til Svalbard er fremsendingstiden inntil 14 dager.

Dersom sendingen ikke får plass i mottakers postkasse, det er bestilt utenfor døren og kriterier i punkt 5.1 er oppfulgt, så vil sendingen leveres utenfor døren til mottaker.

5.1 Leveringsvilkår (utenfor døren)

For at tilleggstjenesten utenfor døren skal kunne utføres må følgende kriterier oppfylles:

 • Bruksenhetsnummer/etasjenummer må angis i adressen hvis mottaker bor i leilighet
 • Avstanden fra postkasse til mottakers dør må ikke være mer enn 250 m
 • Mottakers hus må være tydelig merket med husnummer og oppgang
 • Døren må være tydelig merket med mottakers navn
 • Posten må ha adgang til mottakers dør, f.eks. ved låst ytterdør til felles inngang
 • Sendingen er ikke adressert til en postboks

I tilfeller der kriteriene over ikke er oppfylt blir sendingen levert til mottakers postkontor eller Post i Butikk for utlevering mot en hentemelding.

6. Varsler til avsender og mottaker

Sender og mottakers telefonnummer må oppgis for varsling via Posten-appen eller SMS.

Avsender av sendingen får melding når sendingen er hentet i postkassen, hentet i Pakkeboks og når den blir sortert ved terminal.

Mottaker får varsel om at sendingen er på vei, når den er lagt i postkassen eller hvor mottaker kan hente sendingen om den ikke fikk plass i postkassen.

Sendinger adressert til postboks blir ikke registrert utlevert.

7. Henting på postkontor/Post i Butikk

Hvis mottakerens postkasse er låst, hvis pakken ikke får plass, eller det av andre årsaker ikke er mulig å levere pakken i postkassen, og mottaker ikke har avtale om Fast leveringssted, leveres pakken til mottakers Post i Butikk/postkontor. Mottaker får varsel på SMS/e-post/hentemelding om at pakken kan hentes på Posten.

Hentefristen er 7 dager etter at sendingen har ankommet mottakers hentested. Hvis pakken ikke blir hentet av mottaker innen fristen blir sendingen sendt i retur til avsender.

Du kan enkelt og kostnadsfritt forlenge hentefristen fra 7 til 14 dager i Posten-appen eller via SMS.

I forbindelse med julen og sommerferien utvides hentefristen:

 • Julen: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 23. desember til 31. desember blir returnert den 4. januar i det nye året.
 • Sommerferien: Sendinger med hentefrist i tidsrommet 15. juli til 31. juli blir returnert den 1. august.

8. Innhold og emballasje

Pakkene må ha et innhold som er tillatt å sende med Posten Bring. Se gjeldende bestemmelser for farlig gods. Det er avsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner som avsender plikter å gjøre seg kjent med. Posten har ikke ansvar for forsendelsens innhold.

Det er avsenders ansvar at innholdet i sendingen er forsvarlig innpakket. Emballasjen må slutte godt om innholdet slik at det ligger støtt. Mer om hvordan du pakker inn små og store pakker.

9. Ansvar

Ved skade eller tap erstatter Posten sendingens verdi med inntil 2 500,– kroner. Ved tap er det avsender som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen, mens det ved skade er det mottaker som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen.

Relevant dokumentasjon kan for eksempel være:

 • kopi av kvittering fra kjøp av gjenstand/innhold i pakken,
 • bilde av pakkeemballasje, eventuelt beskrivelse av påskrift/logo e.l. som kan bidra til identifisering av pakken,
 • ved skade: bilde av skadet gjenstand/innhold og av indre/ytre emballasje

Erstatning vil ikke bli utbetalt ved mangelfull eller uriktig dokumentasjon. Innholdet/emballasjen må tas vare på til saken er ferdigbehandlet.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å mistenke at et påstått tap ikke er reelt, kan det bli aktuelt å avslå kravet om erstatning. Slike omstendigheter kan for eksempel være at avsender tidligere har fremsatt gjentatte krav i et omfang og av en karakter som avviker fra hva som ellers er normalt, eller at avsender har fremlagt forfalsket dokumentasjon.

Forsøk på svindel eller andre straffbare forhold kan bli anmeldt til politiet.

Posten er ikke ansvarlig for følgeskader. Skade som skyldes skadeverk på postkasse eller tap som skyldes tyveri fra postkasse, dekkes ikke av erstatningen.

Postens erstatningsansvar inntrer idet sendingen anses som mottatt av Posten i henhold til følgende alternativer:

 • Postkasse: når avsender har fått beskjed om at pakken er hentet av budet
 • Pakkeboks: når pakken er plassert i pakkeboksen, og luken er lukket, og avsender har fått beskjed om at innleveringen er registrert.*
  *Dersom budet ikke finner pakken ved henting (pakkeboksen er tom), anses sendingen som ikke innlevert
 • Hentested: når avsender får beskjed om at sendingen er registrert ankommet ved terminal

Sendingen anses som utlevert når den er lagt i mottakers postkasse/på avtalt leveringssted eller utlevert på mottakers hentested. 

10. Posten behandling av personopplysninger

Postens behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring som du finner her. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.

11. Angrerett

Dersom du er forbruker kan du angre på kjøpet innen 14 dager fra kjøpstidspunktet. Fyll ut dette skjema og velg "Klage og reklamasjon"

12. Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes innen rimelig tid. Se Posten Brings generelle leveringsvilkår.

Revidert:

 • 15.03.2024: Endret "Pose på døren" til "utenfor døren"
 • 30.10.2023: Endring for pakker til/fra Svalbard
 • 06.09.2023: Lagt inn tekst om Stoppkrav
 • 07.07.2023: Utvidet gyldig for sendekode
 • 20.06.2023: Oppdatert ansvar
 • 11.05.2023: Oppdatert med flere detaljer under punket ansvar
 • 01.01.2022: Oppdatert med ny hentefrist
 • 18.04.2023: Oppdatert med innlevering i pakkeboks