Vilkår for oppbevaring av post

Generelt

Oppbevaring av post innebærer at post ikke omdeles, men oppbevares hos Posten i avtalt periode.  Avtale om oppbevaring  regnes som inngått når Posten har mottatt bestilling med korrekte og fullstendige opplysninger, og Posten har sendt bekreftelse til kunden.

Oppbevaring omfatter adressert brevpost:

  • Brev
  • Små pakker
  • Avis og blad i postabonnement

Sendinger som skal kvitteres ut og hentes på postkontoret/Post i Butikk, returneres til avsender når hentefristen er ute. Dette gjelder selv om oppbevaringsperioden fortsetter, og for følgende sendinger:

  • Rekommanderte brev
  • Verdibrev
  • Postoppkrav
  • Pakker

Oppbevaring kan bestilles for inntil 3 måneder. Det kan inngås ny avtale inntil totalt 6 måneder sammenhengende oppbevaringsperiode.

Første omdelingsdag etter utløpet av avtalt periode blir oppbevart post utlevert til kundens faste adresse. Kunden kan på anmodning få oppbevart post utlevert i løpet av oppbevaringsperioden.

Oppbevaring av post kan tidligst starte 2 virkedager fra bestilling på posten.no. Se fullstendige bestillingsfrister her.

Endringer av bestilt tjeneste

Kunden kan kansellere tjenesten senest 1 virkedag før avtalt startdato. For eventuell refusjon må kunden kontakte Kundeservice på telefon før avtalt startdato.

Kunden kan avbryte en påbegynt tjeneste før avtalt sluttdato. Det gis ikke refusjon.

Kunden kan forlenge en bestilt eller påbegynt tjeneste. Det vil påløpe kostnader forbundet med å forlenge tjenesten.

Priser og betalingsvilkår

Informasjon om priser finner du her.

Behandling av personopplysninger

Opplysningene behandles i tråd med gjeldende personvernregulering.

Postloven pålegger Posten å ivareta landsdekkende postdistribusjon og å drifte et adresseregister.  Derfor har Posten behov for at alle postmottakere står oppført i Postens adresseregister. Det innhentes ikke samtykke til dette. Fødselsnummer benyttes for å sikre nødvendig identifikasjon av postmottaker. Postens adresseregister oppdateres jevnlig mot folkeregisteret når det gjelder fødselsnummer, navneendringer og dødsfall. Postadressen blir ikke oppdatert fra folkeregisteret.

Ytterligere personopplysninger som innhentes gjennom oppbevaring, er nødvendige for at Posten skal innfri avtalen med postmottaker om oppbevaring av post. Disse opplysningene lagres så lenge de er nødvendige for postdistribusjonen.

Ved skriftlig henvendelse til Postens Kundeservice kan postmottakere få tilsendt informasjon om hvilke opplysninger de står oppført med i adresseregisteret og få eventuelle feil korrigert.

Adresseopplysningene blir benyttet til oppdatering av private og offentlige registre. Dette begrenser seg til registre der man allerede er oppført. Postmottakere kan ved skriftlig henvendelse til Postens kundeservice reservere seg mot at deres postadresse blir brukt i forbindelse med adresseoppdatering.

Ansvar

Postens ansvar for adresseendringstjenestene er begrenset opp til pris for den bestilte tjenesten. Posten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader. Ansvaret er begrenset til postsendinger som distribueres av Posten.

Forøvrig gjelder Postens generelle leveringsvilkår.

Reklamasjoner fremsettes av kunden uten ugrunnet opphold fra feilen ble oppdaget på telefon til Kundeservice – 22 03 00 00, på posten.no/kundeservice eller til Posten Norge AS, Posten og Bring Kundeservice, Postboks 1883, 4630 Kristiansand.

Revisjon

Gjelder fra juni 2018.