Vilkår for leie av postboks


1. Avtaleparter og vilkår

Avtalen om leie av postboks inngås mellom leietaker og Posten Norge AS (Posten).

Ved inngåelsen av avtalen får leietaker to nøkler til postboksen. Eventuelle ekstranøkler må leietaker selv skaffe.

Postadresse til postboksen er oppgitt øverst på forsiden av avtalen. Postsendinger adressert til leietaker og eventuelle andre brukere av postboksen, ved postboksens postadresse, skal leveres ferdig sortert i postboksen til den tid oppslaget ved postboksen viser.

Endringer i avtalen, som ny fakturaadresse og endrede brukere til postboksen, skal meldes til stedet hvor postboksen står, eller til Postens kundeservice.

2. Informasjon om adresseendring

Leietakere som i tillegg til postboks har utleveringspostkasse ved sin bolig/ besøksadresse, vil motta postsendinger på denne adressen dersom postsendingene er adressert dit.

Dersom leietaker ønsker all post levert til postboksen, også den som er adressert til bolig-/besøksadresse, må han/hun melde adresseendring fra bolig-/ besøksadresse til postboksadressen. Adresseendring meldes på posten.no eller ved et postkontor eller Post i Butikk. Leietaker som er bedrift kan laste ned adresseendringsskjema fra bring.no.

Post adressert til bolig-/ besøksadresse blir ved varig adresseendring ettersendt til postboksadressen inntil 14 måneder, hvorav de to første måneder er gratis. Etter utløpet av bestilt ettersendringstid sendes post som er adressert til bolig-/ besøksadresse i retur til avsender.

3. Nærmere om bruken av postboksen

Dersom postboksen skal benyttes av flere, fremgår dette av avtalens forside. I de tilfellene flere postmottakere skal motta post i samme postboks, vil alle brukere ha gjensidig tilgang til all post i postboksen. Posten har ikke ansvar for eventuell misbruk av denne tilgangen.

4. Pris og betalingsbetingelser

Posten fastsetter pris og betalingsbetingelser for leien. Det er fastsatt særskilte priser for bedrifter når det er flere brukere av postboksen. Endringer i prisene kunngjøres med minst 1 -en- måneds varsel.

Leie faktureres forskuddsvis per år. Innbetalt leie refunderes ikke ved avtalens opphør.

5. Opphør av avtalen

Leietaker kan si opp avtalen med 1 -en- måneds varsel.

Posten kan si opp avtalen med 2 -to- måneders varsel dersom postanlegget legges ned eller flyttes slik at det vil medføre endringer i postboksens postadresse.

Ved vesentlig mislighold av avtalen eller bruk av postboksen i tilknytning til ulovlig virksomhet kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Betalingsmislighold regnes som vesentlig mislighold.

Ved leietakers død eller ved avvikling av virksomhet, opphører avtalen.

Til tross for oppsigelsesfristene ovenfor, består avtalen til det tidspunktet nøklene til postboksen er levert tilbake til Posten. Tapte nøkler må erstattes av leietaker.

Post som er adressert til postboksen etter opphør av avtalen, blir ettersendt til ny adresse dersom det er meldt adresseendring og i henhold til avtalen som eventuelt er gjort om ettersending. Dersom det ikke foreligger melding om adresseendring/ avtale om ettersending, sendes posten i retur til avsender.