Vilkår for pakke utland

Avsender

Primært for privatpersoner, men kan også benyttes av bedrifter.


Mottaker

Privatpersoner eller bedrifter.


Forutsetninger for å benytte tjenesten

Kjøpe tjenesten her: Sende en pakke til utlandet (posten.no) eller betales ved innlevering

For bedrifter gjelder også følgende: tolltariffnummer (sekssifret HS-kode) må oppgis. I tilfelle selger benytter IOSS til EU-land skal dette nummeret oppgis.


Mottakerland
 


Innlevering
 

 • Sendingen innleveres på et av Posten Bring sine innleveringssteder.
 • For sendinger med vareverdi over NOK 5000.–, samt varer som skal returneres, eller sendes midlertidig ut av Norge, for eksempel varer til reparasjon, skal det vedlegges en tollfaktura.
   

Adressekort
 

 • Elektronisk utfylling: Mottakerland - Send pakker og brev til utlandet (posten.no) alternativt utfylling ved Post i Butikk mot et pristillegg
 • Adressekortet må være fullstendig utfylt
 • Informasjonen må være leselig og fylles ut på engelsk
 • Tolltariffnummer er obligatorisk for bedrifter
 • Det er avsenders ansvar å påse at nødvendig og korrekt informasjon/dokumentasjon er opplyst og vedlagt sendingen

 

Fremsendingstid
 

 • Varierer med mottakersted og land. Søk opp informasjon per land her: Informasjon og spesielle regler for de enkelte land (posten.no)
 • Angitte fremsendingstider er kun veiledende, og kan ikke garanteres.
 • Fremsendingstiden er angitt i virkedager/hverdager (mandag–fredag).
 • Fremsendingstiden er fra avgang Norge til utlevering mottaker/ankommet hentekontor i mottakerlandet. I tillegg kommer fremsendingstiden fra innleveringssted og frem til Oslo.
 • Tid til tollbehandling kommer i tillegg til angitt fremsendingstid.
 • Tollbehandlingstiden avhenger av om nødvendig dokumentasjon følger med sendingen, og at den er korrekt utfylt.


Tidsgaranti
 

Posten Bring gir ingen tidsgaranti for denne tjenesten.

 

Utlevering
 

Avhenger av mottakerlandets regler: på døren hos mottaker, via postkontor/hentested eller tollkontor.


Pakker som ikke kan leveres
 

 • Pakker som er forsøkt utlevert, eller ikke er utlevert ved hentekontor innen hentefrist, returneres (med mindre avsender tydelig har angitt på transportetiketten at vedkommende gir avkall på pakken).
 • Ved retur må avsender betale pris som for tilsvarende ny pakke til vedkommende land. Dette betales når pakken hentes på utleveringssted.


Ansvar
 

 • Posten Bring erstatter sendingens verdi i henhold til erstatningsreglene som er bestemt av Verdenspostforeningen (Universal Postal Union). Erstatning baserer seg på pakkens vekt, og kan ikke overstige innholdets dokumenterte verdi.
 • Erstatningsbeløpet i tilfelle tapet/skaden skjer utenfor Norge ved fullstendig tap eller skade eller delvis tap eller skade begrenses oppad til: SDR 40 (ca. NOK 550) pr. pakke pluss SDR 4,50 (ca. NOK 60) pr. kg pluss porto. SDR er en valutaform sammensatt av flere ulike valuta. Kursen kan du finne på Norges bank: Valutakurser (norges-bank.no). Erstatning i tilfelle tapet/skaden skjer i Norge: Postloven (inntil 10 000 kroner + porto)
 • Erstatning ved skade eller tap fremsettes uten opphold av avsender. Verdien av sendingens innhold skal dokumenteres. Krav om erstatning foreldes etter ett år, regnet fra dagen etter at pakken er innlevert.

  Relevant dokumentasjon kan for eksempel være:
  - kopi av kvittering fra kjøp av gjenstand/innhold i pakken
  - kopi av adressekort/tolldeklarasjon og postkvittering
  - bilde av pakke-emballasje, eventuelt beskrivelse av påskrift/logo e.l. som kan bidra til å identifisere pakken
  - ved skade: bilde av skadet gjenstand/innhold og av indre/ytre emballasje
 • Posten Bring er ikke ansvarlig for følgeskader.
 • Dersom sendingen senere kommer til rette og utleveres, skal det skje en tilbakebetaling av eventuelt erstatningsbeløp.
 • Dersom sendingen blir levert med skade på innhold, må mottaker melde fra til sitt lokale postselskap umiddelbart. Vi anbefaler at mottaker får kopi av skademeldingen, eller et saksnummer. Avsender i Norge kan deretter kontakte Posten Bring for videre behandling.


Maksimumsmål og vekt
 

 • Prisen beregnes ut fra den til enhver tid gjeldende prisliste.
 • To prissoner: «Europa» og «Øvrige verden».
 • Eventuell eksportdeklarering er inkludert i pris, avsenderbetalt. Eventuell importdeklarering, moms, toll og eventuelle importavgifter belastes mottaker.

Merking


Pakke Utland adressekort og tollpapirer.

 

Emballasje
 

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Det er flere omlastninger og omsorteringer underveis, og det må tas hensyn til dette når emballasje velges. Emballasjen må være solid og passe stor i forhold til innholdet. Innholdet må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt for å beskytte innholdet.

Du kan lese mer om emballering her: Slik pakker du inn små og store pakker (posten.no)

 

Farlig eller forbudt innhold
 

 • Pakken kan ikke inneholde verdisaker som edelstener og edle metaller som gull, sølv og platina; penger eller verdipapirer samt våpen, ammunisjon, levende dyr, levninger, sigaretter og andre tobakksvarer, og farlig gods.
 • Innholdets markedsverdi kan ikke overstige NOK 100 000.– per pakke.
 • Avsender er ansvarlig for at en forsendelse ikke inneholder noe som er forbudt å innføre i det aktuelle mottakerlandet. Sjekk hva som kan innføres i hvert enkelt land her: Informasjon og spesielle regler for de enkelte land (posten.no)
 • Avsender er ansvarlig for at en forsendelse ikke inneholder noe som er forbudt å sende med fly. Du kan lese mer om dette her: Farlig og forbudt innhold i brev og pakker (posten.no)
 • For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner som avsender plikter å gjøre seg kjent med. Posten Bring har ikke ansvar for forsendelsens innhold.
 • Sender man forbudt innhold, så gjøres det på eget ansvar og Posten Bring dekker ikke skade eller tap. En falsk eller misledende deklarasjon kan lede til forelegg/bot/erstatningsansvar eller at sendingen beslaglegges.

Sporing


Ja. Kundeservice vil hjelpe deg med sporing til de land du ikke får sporet selv.

 

Tolldokumentasjon
 

 • Adressekort må kompletteres med tolldeklarasjon og tollfaktura, underskrevet for hånd.
 • Tollfaktura/tilhørende dokumenter skal kun gjelde for en (1) pakke.
 • For sendinger med en vareverdi over NOK 5000.–, samt varer som skal returneres, eller sendes midlertidig ut av Norge, for eksempel varer til reparasjon, skal det vedlegges en utfylt tollfaktura, underskrevet for hånd.
 • Tollfaktura finner du her: Tollfaktura - Customs invoice (posten.no)

 

Toll


Tollprosessene i andre land er utenfor vår kontroll og det er mottakers ansvar å importfortolle sendingen.
 


Stoppkrav
 

 

Posten Bring behandling av personopplysninger


Behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenesten er regulert av en egen personvernerklæring som du finner her: Personvernerklæring for Posten Bring-konsernet. Den gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.
 


Reklamasjoner


Reklamasjoner må fremsettes innen rimelig tid. Se: Posten Brings generelle leveringsvilkår for posttjenester.

 

Foreldelse


Krav om erstatning foreldes etter ett år, regnet fra dagen etter at postsendingen ble innlevert. Se: Posten Brings generelle leveringsvilkår for posttjenester