Til hovedinnhold

Sende pakke til utlandet

Skal du sende pakke til utlandet, kan du spare tid og pengar ved å kjøpe adressekort på nettet.


Les på bokmål

På grunn av restriksjonar i disse tider: liste over land du ikkje kan sende pakke til nå.

Bruk verktøyet nedanfor når du skal sende pakke til utlandet, og gjer alt klart heime.

Slik går du fram:

 • Pakk godt inn det du skal sende.
 • Vel vekt og kvar du skal sende pakken.
 • Fyll ut tolldokument og adressekort, og betal for frakta.
 • Skriv ut dokumenta, og hugs å skrive under på tolldokumentet.
 • Ta med utskrifta og pakken til Posten.
 • Be om ei plastlomme til dokumenta. Fest plastlomma til pakken slik at adresse og strekkode er synleg.

Søk informasjon om kva du kan og ikkje kan sende til dei enkelte landa..

 

Finn pris og fyll ut tolldokument

Land i:
Vekt
Vekt

Pris

299334,-

Du kan kjøpe adressekort på Posten, og prisane finn du her.

Forklaring til priskalkulatoren:

Skal du bestille pakke til utlandet, gjeld desse grensene:

 • Pakken kan ikkje vere lengre enn 120 cm, breiare enn 60 cm og/eller høgare enn 60 cm.
 • Pakken må ha ytre emballasje.
 • Pakken kan vege maksimalt 20 kilo.
 • Pakken kan ikkje ha rulleform.

Vi kan sende pakkar til heile verda, men om du vil spore pakken, er det avgrensa til dei fleste landa i Europa og Nord-Amerika.

Ulovleg innhald og restriksjonar

Pakken må ikkje innehalde våpen, ammunisjon, levande dyr, leivningar, tobakksvarer, farleg gods eller verdfullt innhald som gull, sølv, edelsteinar, myntar, setlar eller verdipapir. Innhaldet kan heller ikkje ha ein verdi som er høgare enn 100 000 kroner per pakke.

Vil du ha meir informasjon om kva for reglar som gjeld for de ulike landa, kan du søkje her.

Tollføresegner

Du må tollhandsame alle pakkar som blir sende ut av Noreg. Tollstyresmaktene i både Noreg og mottakarlanda har krav om at det skal følgje med tolldokumentasjon med sendinga. Dersom det manglar opplysningar, eller om dokumenta er mangelfullt utfylte, kan sendinga di bli forseinka. Som avsendar er du ansvarleg for å leggje ved rett informasjon om sendinga.

Generelt sett må du tollhandsame alle sendingar som inneheld meir enn eit vanleg brev. Tolletaten krev at du tollhandsamar/-deklarerer varene i tilfella nedanfor:

 • Pakkar med vareverdi over 5000 kroner
 • Varer som blir returnerte, til dømes reklamasjonar og mellombels innføring
 • Varer som mellombels blir sende ut av Noreg, til dømes varer til reparasjon

Tollklarering er inkludert i den prisen du betaler for å sende pakkar til utlandet.