Til hovedinnhold

Vilkår for adressetjenester

Gjeldende fra juni 2018, angående adresseendring, midlertidig ettersending og oppbevaring av post.


1. Generelt

Tjenestene utføres i samsvar med disse leveringsvilkårene, basert på avtalen mellom kunden og Posten Norge AS (Posten).  

Avtale om tjenestene regnes som inngått når Posten har mottatt bestilling med korrekte og fullstendige opplysninger, og Posten har sendt bekreftelse til kunden.

Tjenestene kan brukes av privatpersoner og kan omfatte en, flere eller alle personer i en husstand. Tjenestene kan også brukes av bedriftskunder som er etablert i Norge og må da omfatte all post adressert til bedriften på angitt adresse. Har bedriften flere adresser, må det ved behov leveres egen bestilling for hver adresse.

Bestyrere av dødsbo eller konkursbo kan bestille midlertidig ettersending av posten som er adressert til den som er død eller konkurs.

Tjenestene kan ikke benyttes for privatpost adressert til firma (arbeidsplass) eller institusjon (sykehus, skole, hotell, internat o.l.) eller post adressert til Poste Restante.

2. Varig adresseendring

Varig adresseendring innebærer registrering av ny permanent postadresse og videresending av post fra gammel til ny postadresse innenlands eller i utlandet.

Videresending omfatter adressert brevpost, inkludert:

 • Brev
 • Små pakker
 • Rekommanderte brev
 • Verdibrev
 • Avis og blad i postabonnement (videresendes kun innenlands)

Pakker videresendes bare dersom postmottaker ber om det. Avgift for videresending av pakker betales av postmottaker ved utlevering.

Følgende unntak gjelder:

 • Sendinger med innhold (gjenstander) som krever tolldeklarasjon, ettersendes ikke til utlandet.
 • Sendinger med Elektronisk Adresseoppdatering (EA) blir ikke videresendt  dersom avtalen mellom avsender og Posten innebærer «Videresendes ikke ved varig adresseendring». 

Videresending kan bestilles for inntil 14 måneder. Når videresendingsperioden er utløpt, blir sendinger adressert til den gamle adressen returnert til avsender.

Bestillingsfrister:

Bestilling på posten.no: 4 virkedager
Innlevering på postkontor/Post i Butikk: 8 virkedager. 

3. Midlertidig ettersending

Midlertidig ettersending innebærer at post ettersendes til en midlertidig postadresse innenlands eller i utlandet i avtalt periode.  

Ettersending omfatter adressert brevpost, inkludert:

 • Brev
 • Små pakker
 • Rekommanderte brev
 • Verdibrev
 • Avis og blad i postabonnement

Pakker ettersendes bare dersom postmottaker ber om det. Avgift for ettersending av pakker betales av postmottaker ved utlevering.

Følgende unntak gjelder:

Sendinger med innhold (gjenstander) som krever tolldeklarasjon ettersendes ikke til utlandet.
Ettersending kan bestilles for inntil 6 måneder av gangen. På slutten av perioden blir posten holdt tilbake inntil den skal utleveres på fast adresse igjen (innenlands: 2 virkedager, Europa: 1 uke, resten av verden: 2 uker).

Bestillingsfrister:

Bestilling på posten.no: 4 virkedager
Innlevering på postkontor/Post i Butikk: 8 virkedager

4. Oppbevaring

Oppbevaring av post innebærer at post ikke omdeles, men oppbevares hos Posten i avtalt periode. Kunden kan på anmodning få oppbevart post utlevert i løpet av oppbevaringsperioden.

Oppbevaring omfatter adressert brevpost:

 • Brev
 • Små pakker
 • Avis og blad i postabonnement

Sendinger som skal kvitteres ut og hentes på postkontoret/Post i Butikk, returneres til avsender når hentefristen er ute. Dette gjelder selv om oppbevaringsperioden fortsetter og for følgende sendinger:

 • Rekommanderte brev
 • Verdibrev
 • Postoppkrav
 • Pakker

Oppbevaring kan bestilles for inntil 3 måneder. Det kan inngås ny avtale inntil totalt 6 måneder sammenhengende oppbevaringsperiode.

Første virkedag etter utløpet av avtalt periode blir oppbevart post utlevert til kundens faste postadresse. Dreier det seg om store mengder post, får kunden melding i postkassa, og må hente posten på kundens faste hentested. Gyldig legitimasjon må vises.

Bestillingsfrister:

Bestilling på posten.no: 2 virkedager. 
Bestilling pr telefon: 4 virkedager.
Innlevering på postkontor/Post i Butikk: 5 virkedager.
Utlevering av oppbevart post: 2 virkedager.

5. Endringer av bestilt tjeneste

Kunden kan kansellere tjenestene senest 1 virkedag før avtalt startdato. For eventuell refusjon må kunden kontakte Kundeservice på telefon før avtalt startdato.

Kunden kan avbryte en påbegynt tjeneste før avtalt sluttdato. Det gis ikke refusjon.

Kunden kan forlenge en bestilt eller påbegynt tjeneste. Det vil påløpe kostnader forbundet med å forlenge tjenesten.

Dersom kunden ønsker å endre til ny adresse på en registrert adresseendring, må dette anses som en ny bestilling.

6. Priser og betalingsvilkår

Informasjon om priser finner du på posten.no/priser.

Tjenester bestilt på nett betales med kort. Tjenester bestilt på postkontor, Post i Butikk eller per telefon blir fakturert.

7. Behandling av personopplysninger

Opplysningene behandles i tråd med gjeldende personvernregulering.

Postloven pålegger Posten å ivareta landsdekkende postdistribusjon og å drifte et adresseregister.  Derfor har Posten behov for at alle postmottakere står oppført i Postens adresseregister. Det innhentes ikke samtykke til dette. Fødselsnummer benyttes for å sikre nødvendig identifikasjon av postmottaker. Postens adresseregister oppdateres jevnlig mot folkeregisteret når det gjelder fødselsnummer, navneendringer og dødsfall. Postadressen blir ikke oppdatert fra folkeregisteret.

Ytterligere personopplysninger som innhentes gjennom adresseendring eller oppbevaring, er nødvendige for at Posten skal innfri avtalen med postmottaker.  Disse opplysningene lagres så lenge de er nødvendige for postdistribusjonen.

Ved skriftlig henvendelse til Postens Kundeservice kan postmottakerne få tilsendt informasjon om hvilke opplysninger de står oppført med i adresseregisteret og få eventuelle feil korrigert.

8. Ansvar

Postens ansvar for adresseendringstjenestene er begrenset opp til pris for den bestilte tjenesten. Posten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader.

Ansvaret er begrenset til postsendinger som distribueres av Posten.

Forøvrig gjelder Postens generelle leveringsvilkår.

Reklamasjoner fremsettes av kunden uten ugrunnet opphold fra feilen ble oppdaget på telefon til Kundeservice – 22 03 00 00, på posten.no/kundeservice eller til Posten Norge AS, Posten og Bring Kundeservice, Postboks 1883, 4630 Kristiansand.